Vergoeding epilepsie onderzoek

24 jun 2023

Inleiding
Bij de Australian Shepherd en de Miniature American Shepherd komt epilepsie voor. Bij deze rassen openbaart de aandoening zich pas op latere leeftijd waardoor honden soms al voor de fokkerij zijn ingezet.

Epilepsie vererft polygenetisch, hetgeen wil zeggen dat vele genen een rol spelen bij de vererving en vooralsnog zijn de verantwoordelijke genen niet in kaart gebracht. Het is ook niet verwacht dat er op kortere termijn voldoende inzicht komt om deze aandoening terug te dringen.

Om deze reden kunnen fokmaatregelen alleen worden genomen op basis van betrouwbare informatie (diagnoses via dierenartsen gespecialiseerd in neurologie) over honden waarbij is vastgesteld dat zij idiopathische epilepsie hebben, dit is de vorm van epilepsie waarbij er geen oorzaak voor de epilepsie kan worden bepaald.

Doel
De Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) wil valide data verzamelen die inzicht geeft in de incidentie van epilepsie bij de Australian Shepherd en Miniature American Shepherd zodat mede op basis hiervan passende fokmaatregelen kunnen worden genomen.

De ASCN kan de kosten van het eerste consult van het specialistisch onderzoek door drs. P. Mandigers vergoeden aan leden die een van epilepsie verdachte Australian Shepherd (met stamboom) of Miniature American Shepherd (met stamboom) hebben waarbij tenminste tweemaal een uiting is gezien die op epilepsie duidt.

De ASCN zal tot vergoeding overgaan nadat de aanvrager daartoe een verzoek heeft gedaan bij de Fok Informatie Commissie (FIC) met gebruikmaking van het formulier dat op de website is gepubliceerd. Het medisch dossier van de hond alsmede de uitkomsten van het eerste consult en de factuur behorend bij dit consult moeten met de ASCN worden gedeeld.

Onderstaande gegevens hebben we van je nodig voor je aanmelding in het formulier onder de knop ‘vraag hier je vegoeding aan’.

 • Persoonsgegevens eigenaar:
  – naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres, bankrekeningnummer
 • Volledige gegevens hond:
  – stamboomnaam, NHSB nummer, chipnummer, geboortedatum, geslacht, ouderdieren, fokker
 • Gecastreerd ja/nee
 • Familieleden van de hond bekend met epilepsie
 • Getest op MDR1 ja/nee
 • Getest op Vit. B12 ja/nee
 • Lid ASCN ja/nee
 • Factuur eerste onderzoek
 • Uploaden medisch dossier ja/nee
 • Consultbedrag
 • Door fokker gewezen op risico epilepsie ja/nee
 • De uitkomst van het onderzoek mag met derden worden gedeeld ja/nee

Vergoeding
Aan leden, die minimaal 1 jaar lid zijn van de ASCN, wordt een door het bestuur vastgesteld bedrag (in 2023 € 152,25) door de penningmeester vergoed na goedkeuring van de aanvraag door de FIC en de penningmeester én zolang de voor deze regeling beschikbaar gestelde financiën dit toelaten. Zonder diagnose en factuur kan er geen vergoeding plaats vinden.

Data
De ASCN legt de data vast in haar rasdata systeem. Met de aanvraag van de vergoeding gaat de eigenaar akkoord met de vastlegging van de verstrekte informatie.

Deze informatie is slechts inzichtelijk voor leden van de FIC, het bestuur en de beheerder/medewerkers van het rasdata systeem.

Alleen wanneer de eigenaar van de hond nadrukkelijk toestemming geeft om de verstrekte informatie openbaar te delen met derden, wordt deze informatie inzichtelijk voor de leden die toegang hebben tot het rasdata systeem. Wanneer er geen toestemming is gegeven, is de informatie niet inzichtelijk voor de leden die toegang hebben tot het rasdata systeem maar wanneer het FIC een voorgenomen dekmelding ontvangt waarbij de verstrekte informatie van belang is voor de gezondheid van de nakomelingen, dan zal deze info toch met die fokker worden gedeeld teneinde het verhoogde risico op epilepsie te mitigeren.

Hierbij worden geen persoonsgegevens gedeeld van de fokker of eigenaar.
Inwerkingtreding en duur regeling

Deze regeling treedt in werking na publicatie op de website van de ASCN en vervalt per 31 december 2024. Het bestuur zal uiterlijk in november 2024 besluiten over de voortzetting van deze regeling.

Financiën
Het bestuur reserveert voor invoering van deze regeling een bedrag ad € 2000,00 en kan bij een eventuele overschrijding van dit bedrag besluiten aanvragen alsnog goed te keuren wanneer zij dit in het belang van de gezondheid van de Australian Shepherd en de Miniature American Shepherd acht.

Evaluatie en bijstelling regeling
De regeling kan op ieder moment worden geëvalueerd, herzien of ingetrokken.
In 2024 zal de regeling worden geëvalueerd waarbij onder andere een kosten/baten analyse wordt verricht. Op basis van de evaluatie wordt besloten over de voortzetting dan wel beëindiging van de regeling.