Vereniging

Bestuursleden

Rachel Dijkhorst-Noij

Voorzitter

[email protected]
aftredend in 2025

Sandra van Aggelen

Penningmeester

[email protected]
aftredend in 2026

Gesien Broekhuijsen

Secretaris

[email protected]
aftredend in 2025

Birgit Kornet

Bestuurslid/Fok informatie commissie

[email protected]
aftredend in 2025

Monique du Bois

Bestuurslid/Evenementen commissie

[email protected]
aftredend in 2026

Commissies

Informatie

Algemene vragen en alle overige vragen / communicatie

Evene­menten

Vragen over alle door de ASCN georganiseerde evenementen

Fok Informatie Commissie (FIC)

Fokaanvragen, communicatie over gezondheidsaspecten

Leden­administratie

Voor het registreren van nieuwe leden

Inventarisatie­dagen

Alle info en inschrijven voor de inventarisatiedagen

ZooEasy

Beheerder

Clubblad

Redactie

Reglementen

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCN
inkl. de voorgestelde wijzigingen ALV 5 6 1999;
ALV 8 04 2000

HET BESTUUR
Artikel 1

Elk jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering.
Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst daar waar zij het lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene ledenvergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

Artikel 2

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de leden , waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt.
De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en tijd die door de voorzitter is bepaald , de algemene ledenvergadering als door het bestuur vastgesteld.
Tevens zorgt hij voor handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.
In geval van twijfel , beslist de voorzitter. Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan betwist , vindt toepassing van artikel 11 , lid 3 van de Statuten plaats.

Artikel 3

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging , waarvan hij copie houdt. Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend voorzover dit niet anders bij wet, verordening of statuten wordt vereist.
Hij houdt een presentielijst van de aanwezige leden op vergaderingen bij. Ieder van de aanwezige leden op de vergaderingen is verplicht deze te tekenen.
Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de gang van zaken in en de toestand van de vereniging , dat na goedkeuring door het bestuur , in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld.
Hij houdt de notulen van de vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek of doorlopend genummerd losbladig systeem welke hij na goedkeuring met de voorzitter ondertekent. De verplichting rust op hem , die in de plaats van de secretaris notuleert.

Artikel 4

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties.
De invordering van de contributie is aan hem opgedragen.
Hij is belast met het op stipte wijze bijhouden van een kasboek.
Voor het doen van uitgaven en verbintenissen die de som van f 250,-.(zegge: tweehonderd- en vijftig gulden) te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van de meerderheid van het bestuur.
Hij legt op de jaarvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar van de vereniging.
De goedkeuring van de kascommissie wordt door de jaarlijkse algemene ledenvergadering beschouwd als décharge van de penningmeester en het bestuur over het beheer over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 5

Bestuursleden en andere functionarissen , door het bestuur belast met taken in de vereniging , zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie en/of taak de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken , goederen en vermogensbestanddelen binnen een termijn van 4 ( vier ) weken aan het bestuur af te dragen.
Deze overdracht geschiedt tenminste op basis van (een) door het bestuur vastgestelde inventarislijst(en).

Artikel 6

Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid , op aanvraag aan hem/haar de reden(en) hiervan op te geven.

DE LEDEN
Artikel 7

De door (ere-)leden , medeleden en jeugdleden te betalen contributie en het tevens door nieuwe leden te betalen entreegeld zullen telkenjare door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. Zij , die na 1 juli van enig jaar lid worden betalen voor het lopende kalenderjaar het hele entreegeld en de helft der jaarlijkse contributie , mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar betalen.
Contributies dienen binnen de eerste twee maanden van het kalenderjaar te worden voldaan , door nieuwe leden binnen twee maanden na ontvangst van het bericht van hun aanneming als lid.
Zij , die deze verplichting niet nakomen kunnen door de eerstvolgende ledenvergadering worden voorgedragen voor opzegging namens de vereniging , mits aan het hieromtrent gestelde in artikel 5 lid 3 van de statuten is voldaan.

Artikel 8

Zij , die wensen op te houden lid van de vereniging te zijn , moeten dit uiterlijk vier weken voor het eindigen van het lopende kalenderjaar aan de secretaris schriftelijk kenbaar maken. Heeft opzegging niet voor die datum plaatsgevonden dan is men verplicht alsnog de contributie over het gehele daaropvolgende jaar te voldoen.
Zij , die ophouden lid te zijn van de vereniging kunnen nimmer enige aanspraak op haar bezittingen maken.

Artikel 9

Per wooneenheid op hetzelfde adres alwaar tenminste één lid de volledige contributie voldoet , kunnen de andere bewoners gebruik maken van het mede-lidmaatschap genoemd in artikel 4 lid 3 van de statuten , waarvoor een gereduceerde contributie geldt. Medeleden hebben alle rechten en plichten aan het lidmaatschap verbonden , behoudens het recht op de ontvangst van het clubblad. Onverminderd hetgeen dienaangaande in de statuten is bepaald , heeft het bestuur niet de verplichting medeleden op een andere wijze te informeren over onder andere vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10

Van de te houden Algemene Ledenvergadering , geeft het bestuur onder opgave van de te behandelen punten schriftelijk kennis aan de leden , met inachtneming van een termijn van vier weken voorafgaand aan deze vergadering.

Artikel 11

Elk aanwezig lid brengt ter vergadering één stem uit.
Stemmen bij volmacht is uitgesloten.
Met inachtneming van het daartoe in de statuten bepaalde , wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd. In geval van twijfel , beslist de voorzitter.
Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen , zijnde de helft van de geldig uitgebrachte stemmen plus één , mits bij statuten niet anders is bepaald.

Artikel 12

Elk lid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen.Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda van de volgende algemene ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich in meerderheid daarvoor verklaart. Over voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen , tenzij voldaan is aan de eisen in artikel 10 lid 3 sub b van de statuten.

Artikel 13

De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

Artikel 14

Ieder gewoon lid , medelid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter , behalve voor de algemene leden- of jaar- vergadering. Evenwel mag niet meer dan één keer per jaar dezelfde persoon geïntroduceerd worden. Hij , die gebruik maakt van dit recht meldt de aanwezigheid van de introducé bij de voorzitter die hiervan melding doet aan de aanwezige leden.
Voorts is hij verplicht met de introducé te tekenen in het presentie-boek en neemt alle verplichtingen op zich van de introducé als gelden deze hemzelf.

REGLEMENTEN
Artikel 15

Het bestuur kan naast het huishoudelijk reglement, andere reglementen door de Algemene ledenvergadering laten vaststellen, waaronder een Fokreglement en een Reglement Pupbemiddeling of een reglement als bedoeld in art. 9.7b van de Statuten.

Artikel 16

Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering met minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op deze wijziging is vereist.

Artikel 17

In alle gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan , beslist in spoedeisende gevallen het bestuur , in andere gevallen de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering op 3 juli 1996 te Elst(Utrecht) en gewijzigd in de ledenvergaderingen op 5 juni 1999 te Hoevelaken en 8 april 2000 te Maarsbergen.

Statuten

STATUTEN
akte d.d.: 7 mei 2021

NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1

 1. De vereniging draagt de naam:
  AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB NEDERLAND (ASCN).
 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.
 3. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen ‘Raad van Beheer’.

DOEL
ARTIKEL 2
Het doel der vereniging is fokkers, eigenaren en liefhebbers van Australian Shepherds en Miniature American Shepherds nader tot elkaar te brengen en voor te lichten, te waken over de gezondheid en het welzijn van alle honden van deze rassen in Nederland, alsmede het op verantwoorde en deskundige wijze fokken van deze hondenrassen te bevorderen.
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 1. het houden van lezingen en vergaderingen;
 2. het houden van clubdagen, inventarisatiebijeenkomsten, clubmatches en tentoonstellingen alsmede het houden van gedrags- en/of aanlegtesten;
 3. het bevorderen van deelname door leden met honden van deze rassen: aan vormen van werken en trainen en deelname aan hondensporten- en wedstrijden;
 4. het bevorderen van een goede socialisatie en opvoeding van de Australian Shepherd en Miniature American Shepherd;
 5. het geven van voorlichting aan haar leden bij aankoop, import, dekking, fokken en opfokken van de Australian Shepherd en Miniature American Shepherd;
 6. het behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterkorps voor deze rassen;
 7. het tot stand brengen en naar de actuele stand van zaken beheren van een database met gegevens van in Nederland aanwezige Australian Shepherds en Miniature American Shepherds;
 8. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER
ARTIKEL 3

 1. De Australian Shepherd Club Nederland ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
 2. De Australian Shepherd Club Nederland aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 3. De leden van de Australian Shepherd Club Nederland zijn jegens het verenigingsbestuur tot hetzelfde gehouden als waartoe de Australian Shepherd Club Nederland vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 4. De Australian Shepherd Club Nederland is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen — waartoe de Australian Shepherd Club Nederland jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de Australian Shepherd Club Nederland rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

LEDEN, JEUGDLEDEN, ERE-LEDEN EN BEGUNSTIGERS
TOELATING EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 4

 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig na schriftelijke aanmelding door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Zij dienen bij aanmelding bij het bestuur een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger over te leggen. Jeugdleden, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en in aanmerking wensen te komen voor het (gewone) lidmaatschap, dienen zich daartoe wederom aan te melden.
 3. De vereniging kent medeleden. Medeleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die voldoen aan de desbetreffende categorie-omschrijving in het huishoudelijk reglement en als zodanig zijn toegelaten.
 4. Ereleden zijn zij die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging als zodanig door de voorzitter zijn geïnstalleerd, op voordracht van het bestuur, of tenminste tien stemgerechtigde leden, en na bekrachtiging door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van drie vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk.
 6. Zij aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd kunnen als lid worden geweigerd.
 7. Begunstigers van de vereniging zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse minimumbijdrage.
 8. Begunstigers, jeugdleden en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 9. Wanneer in deze statuten wordt gesproken van ‘leden’ onderscheidenlijk van ‘lid’ worden respectievelijk wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden, onderscheidenlijk zowel een gewoon lid als een erelid, tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt.
 10. Het bestuur beslist over toelating van leden, jeugdleden en begunstigers.
 11. Bij niet toelating kan het kandidaatlid binnen vier weken na de desbetreffende kennisgeving door het bestuur in beroep gaan bij de algemene vergadering. Dit beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.
 12. De algemene vergadering kan (wanneer er beroep is aangetekend) bij schriftelijke stemming en bij meerderheid van stemmen tot toelating besluiten. Bij staking der stemmen wordt de kandidaat als niet aangenomen beschouwd.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. het overlijden van het lid;
  2. opzegging door het lid;
  3. opzegging namens de vereniging;
  4. ontzetting;
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden, hetzij tegen het einde van het verenigingsjaar, hetzij met onmiddellijke ingang.
 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, wanneer het lid niet binnen vier weken na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet voldoet aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, aan het lid door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin tenminste twee derde van het aantal bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Bij opzegging namens de vereniging en bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste – in ieder geval binnen een week na het hiertoe genomen besluit – schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivering tot het genomen besluit. Binnen een maand na ontvangst van de vorenbedoelde schriftelijke kennisgeving inzake de opzegging/ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering. Het lid kan van zijn recht op beroep gebruik maken op de eerstvolgende te houden algemene ledenvergadering na ontvangst van het beroepschrift. Wordt hieraan niet voldaan dan vervalt automatisch de opzegging/ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGE EN ANDERE VERPLICHTINGEN
VAN DE LEDEN
ARTIKEL 6

 1. De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. De categorieën worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR
ARTIKEL 7

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarige personen.
 2. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5.
  Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
  Een voordracht getekend door tien of meer leden moet tenminste twee weken voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden i n g e d i e n d.
 4. Degene aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie de straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, is gedurende de duur van deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat leden, die door voornoemd college zijn veroordeeld waarbij een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn persoon, niet benoembaar zijn tot lid van het bestuur. Daarbij dient te worden aangegeven in welke gevallen, in casu bij welke opgelegde straffen alsmede welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zijn, betrokkenen niet als bestuurslid kunnen worden benoemd.
 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig is.
 6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten.
 8. Indien slechts één voordracht is opgemaakt wordt het in die voordracht vermelde lid geacht benoemd te zijn, behoudens het bepaalde in lid 5.

BESTUURSFUNCTIES- EN LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8

 1. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden de secretaris en de penningmeester, alsmede een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend secretaris.
 2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
 3. Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar.
 4. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 5. Een bestuurslid, dat in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt niet ipso-facto in de functie zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, welke het bestuurslid bekleedde, in wiens plaats hij treedt.
 6. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Er dient evenwel binnen twee maanden na het ontslag of de schorsing een buitengewone algemene ledenvergadering bijeengeroepen te worden, die het ontslag of de schorsing aan revisie onderwerpt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze statuten. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Dit revisiebesluit wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste een tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door verklaring in staat van faillissement of het verlenen van surséance van betaling, indien het de functie van penningmeester betreft;
  3. door ondercuratelestelling;
  4. door bedanken;
  5. door oplegging van de straf van diskwalificatie in persoon door het Tuchtcollege voor de Kynologie.

BESTUURSTAAK- EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 9

  1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met inachtneming van statuten en huishoudelijk reglement en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
  2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris casu quo de plaatsvervangend secretaris.
  3. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter tezamen met de secretaris casu quo de plaatsvervangend secretaris.
  1. Tenminste driemaal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden en voorts telkenmale wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee der andere bestuursleden daartoe een schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na indiening van het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een bestuursvergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
  2. De oproeping van de bestuursvergadering geschiedt behoudens het in lid 2 sub a van dit artikel bepaalde door de secretaris met inachtneming van een termijn van een week. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de bestuursleden.
  3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging, dan wel bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. Zijn zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter afwezig dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
  4. Met betrekking tot het opmaken van de notulen van de bestuursvergaderingen is het in artikel 11 lid 4 bepaalde van overeenkomstigetoepassing.
  5. Met betrekking tot de stemmingen in de bestuursvergaderingen is het bepaalde in artikel 10 lid 4 tot en met 6 van overeenkomstige toepassing. Ieder bestuurslid heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Alle bestuursbesluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.
 1. Voor het beschikken over bank en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende tot een bij huishoudelijk reglement vast te stellen maximaalbedrag.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin het vervullen van de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  3. het aangaan van dadingen;
  4. het optreden in rechte.
   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
  1. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer commissies en/of adviseurs.
  2. De commissies worden ingesteld door het bestuur. De leden van de commissies worden door het bestuur benoemd. Bij afzonderlijk reglement wordt door het bestuur de taak en de werkwijze der commissies en eventuele beloning van de commissieleden vastgesteld. Te allen tijde kan het bestuur een commissie ontheffen van haar taak en kan het bestuur de commissieleden schorsen of ontslaan.
  3. De adviseurs worden benoemd door het bestuur. Met betrekking tot de taak, werkwijze, beloning, schorsing en ontslag van een adviseur is het in lid 7 sub b bepaalde van overeenkomstige toepassing.

ALGEMENE VERGADERING, TOEGANG EN STEMMEN
ARTIKEL 10

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, jeugdleden, medeleden, ereleden en begunstigers van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
  2. Over toelating van andere dan de onder a. bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
  3. Stemgerechtigd zijn de gewone leden, medeleden en ereleden. Ieder van hen heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
  1. Ten aanzien van onderwerpen, op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald.
  2. Ten aanzien van onderwerpen, niet op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin drie vierde van het aantal leden aanwezig is, zulks echter met uitzondering van besluiten zoals vermeld in artikelen 15 en 16.
 2. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk met gesloten of dichtgevouwen briefjes. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 3. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken is het voorstel verworpen.
 4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

LEIDING EN BESLUITVORMING
ARTIKEL 11

 1. 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis wordt de vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter. Zijn zowel de voorzitter als plaatsvervangend voorzitter afwezig dan voorziet het bestuur in de leiding der vergadering.
 2. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, minstens vijf van de aanwezige stemgerechtigden dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. De notulen worden op dezelfde dag of op de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en terstond daarna door de voorzitter en secretaris casu quo hun plaatsvervangers ondertekend.

BOEKHOUDING, REKENING EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 12

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden als de balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
 2. In deze jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste twee leden alsmede een reservelid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur en geen bloed of aanverwant tot en met de tweede graad van een bestuurslid mogen zijn, welke commissie de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag aan de 9 vergadering uitbrengt.
 3. Voorts komt aan de orde de voorziening in eventuele vacatures en voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de leden.
 4. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering dan wel de in lid 2 van dit artikel bedoelde commissie, gewenste inlichtingen te verschaffen en desverlangd de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich laten bijstaan door een deskundige. De last van de commissie kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 4 tien jaar lang te bewaren.

BIJEENROEPEN
ARTIKEL 13

 1. Voorts worden de algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt, dan wel op schriftelijk verzoek – onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen – van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering. Ingeval van een verzoek is het bestuur verplicht tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering. Het bestuur is alsdan verplicht binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek een algemene ledenvergadering bijeen te roepen terwijl bij gebreke hiervan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 2. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van vier weken, dag van oproeping en vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen vermeld in het ledenregister, ofwel per advertentie in een landelijk kynologisch of dagblad of convocatie in het clubblad.

AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 14
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor schade tengevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.
STATUTEN WIJZIGING
ARTIKEL 15

 1. Wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts geschieden krachtens besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan slechts genomen worden, mits:
  1. de vergadering met een oproepingstermijn van tenminste vier weken 10 speciaal hiertoe is bijeengeroepen;
  2. op deze vergadering tenminste twee derde van de leden aanwezig is en het desbetreffende besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen;
  3. bij de oproeping is gevoegd een afschrift van het betreffende voorstel, waarin de letterlijke tekst van dit voorstel is opgenomen;
  4. zij, die de oproeping tot een algemene ledenvergadering hebben gedaan, dienen tenminste een week voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Indien minder dan twee derde van het totaal aantal leden aanwezig is, wordt een tweede vergadering gehouden binnen zes en twintig weken na de eerste, in welke vergadering tot de voorgestelde statutenwijziging van de vereniging kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is goedgekeurd en hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
ARTIKEL 16

 1. Ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de algemene vergadering te bepalen andere vereniging. In geen geval komt dit batig saldo toe aan hen die ten tijde van de ontbinding lid zijn van de vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 17

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van, of in strijd zijn met de statuten of de bepalingen van de wet, casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.
 3. Het huishoudelijk reglement of eventuele wijzigingen daarvan behoeft de goedkeuring van de Raad van Beheer.

ANDERE REGLEMENTEN
ARTIKEL 18

 1. De algemene vergadering kan, indien nodig, naast het huishoudelijk reglement ook andere reglementen vaststellen waaronder Verenigingsfokreglementen, een reglement pupbemiddeling of een gedragscode.
 2. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die afwijken van, of in strijd zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement of de bepalingen van de wet, casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.
 3. Tot wijziging van deze reglementen kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. In alle gevallen waarin deze reglementen niet mochten voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing ervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.
Privacyverklaring
Privacyverklaring Australian Shepherd Club Nederland

De Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) vindt de bescherming van uw (online) privacy belangrijk en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd.
Hierom zijn alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen genomen om de door u aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens te beveiligen.

Toestemming
Alleen met uw nadrukkelijke toestemming voert de ASCN verwerkingen uit ten aanzien van uw persoonsgegevens (geslacht, voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer).

Gebruik gegevens
Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan leden welke door de vereniging zijn aangewezen om de minimaal benodigde handelingen te verrichten welke noodzakelijk zijn om als vereniging uitvoering te kunnen geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met haar

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden

Enkele persoonsgegevens (Naam, voorletters en woonplaats) worden in de nieuwsbrief van de vereniging vermeld ten behoeve van uw voordracht voor het lidmaatschap, alsmede bij de toelating als lid door het

Foto’s van tentoonstellingen, club- of sport evenementen kunnen in het clubblad, de website of facebookpagina van de vereniging worden Voorafgaand aan de plaatsing wordt uw toestemming gevraagd. Mocht er onverhoopt toch een foto van u of uw hond worden geplaatst, dan kunt u ons daarvan op de hoogte brengen via: [email protected]. Wij zullen betreffende foto’s dan bewerken of zo spoedig mogelijk verwijderen.

Communicatie vanuit de ledenadministratie, het bestuur of andere organen van de vereniging vindt in eerste instantie plaats met gebruikmaking van uw e-mailadres.

De vereniging is conform art. 10 HR Raad van Beheer verplicht eenmaal per jaar de ledenlijst te overleggen aan de Raad van Beheer. Dit is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de Raad van Beheer. Verzending van deze gegevens zal plaats vinden via een met een wachtwoord beveiligde lijst.

Na opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap worden uw lidmaatschapsgegevens vernietigd. Eventuele waarschuwingen of maatregelen die jegens de leden van de vereniging zijn genomen, worden blijvend gearchiveerd op naam van het (voormalig) lid.

Recht op inzage, correctie, verwijdering
Als u een contact- inschrijf of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u de ASCN toestuurt, bewaart zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens worden alleen ten behoeve van dat specifieke doel bewerkt en zullen zo mogelijk na afhandeling worden verwijderd, aanmelding voor het lidmaatschap is hiervan uitgezonderd.

De ASCN slaat de gegevens, die u via haar website met haar deelt, op in een beveiligde omgeving. U heeft te allen tijde het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen via de contactpagina. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen zich adequaat te identificeren.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of via het contact-formulier.

Op de website van de ASCN staan weblinks naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties).

Cookieverklaring
De ASCN maakt op haar website gebruik van Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Convenant ASCA reuen

Plan van aanpak Convenant gebruik “ASCA” -reuen (Australian Shepherd)

Belanghebbende rasvereniging
Australian Shepherd Club Nederland (ASCN)

Definitie
ASCA-reu: Een reu die niet over een FCI-stamboom beschikt maar wel is geregistreerd bij de niet bij de AKC aangesloten rasvereniging ASCA in de Verenigde Staten. Ook in Europa zijn ASCA-reuen te vinden en deze reuen krijgen op aanvraag een ASCA-stamboom in de VS.

Overleg tussen betrokken rasverenigingen
Op 5 februari 2015 heeft er met betrekking tot de verlenging van het convenant voor het gebruik van “ASCA”-reuen overleg plaats gevonden tussen de Australian Shepherd Association en de Australian Shepherd Club Nederland. De uitkomst is dat beide rasverenigingen voorstander zijn van het verlengen van het convenant en de in dit projectplan opgenomen verantwoording onderschrijven. In 2018 heeft de Australian Shepherd Association zichzelf opgeheven en om die reden is het convenant aangepast.

 1. Noodzaak aangeven voor gezondheid en welzijn van het ras

De gezondheid van de Australian Shepherd is niet zo zeer in het geding.
Vanaf 1996 zijn de meeste fokdieren onderzocht op HD en oogafwijkingen (ECVO-oogonderzoek). Er wordt sinds 2014 tevens getest op ED.
Op aanraden van de toenmalige voorzitter van de Raad van Beheer mevr. Brooijmans-Schallenberg is aan het fokreglement de “Baer” -gehoortest toegevoegd. Deze test is sinds 2003 niet langer opgenomen in het VFR omdat na het screenen van 210 Aussies geen enkele hond met doofheid is geconstateerd.
Epilepsie openbaart zich vaak pas na de leeftijd van 6 jaar binnen dit ras. Met lijders mag niet worden gefokt.
Er zijn veel DNA-testen beschikbaar, de testen die op dit moment vaak worden uitgevoerd zijn de testen voor: CEA, PRA, HSF4 (cataract), MDR1 en DM. Van deze testen is de MDR1-test opgenomen in het VFR.
Puppen die binnen de vereniging word gefokt, ondergaan een ECVO pup-oogtest op de leeftijd van 7 weken.

 1. Korte beschrijving van ras en fokdoel

De Australian Shepherd is een actief en zeer veelzijdig ras. Veel “Aussie” -bezitters zijn dan ook actief in verschillende sporten. Agility, obedience, frisbee en canine freestyle zijn slechts enkele voorbeelden. Ook wordt het ras nog gebruikt voor het oorspronkelijk werk, het hoeden van vee. De Australian Shepherd is een hond die qua exterieur in alles “moderate” ( middelmatig) zou moeten zijn. Excessen zien we zowel in de showring (de zwaardere honden met zwaardere vachten), als in de werklijnen (de lichtere honden die op het gebied van constructie nog wel eens tekort komen maar die werken op adrenaline, dit zijn vaak honden met temperamentvolle karakters).

Het fokdoel is om een mooie en zo breed mogelijke mix te hebben van zowel show- als werklijnen. Daarbij worden excessen zoveel mogelijk voorkomen. We hebben het dan niet alleen over excessen in constructie of maat maar ook in gedrag, gezondheid en kleur, denk daarbij aan de Merle-kleur die voorkomt en het fokken van geheel witte honden door de verboden Merle x Merle kruising.

 1. Populatie gegevens in binnen en buitenland

In Nederland zijn er in 2016 zo’n 1600 Australian Shepherds ingeschreven in het NHSB . Ongeveer 500 Aussie’s zijn geregistreerd in een van de Bijlagen van het NHSB.
In Amerika vinden we, uiteraard, de grootste populatie. Daar bestaan twee concurrerende rasverenigingen. De ASCA is de oudste vereniging, opgericht door met name liefhebbers die zich bezig hielden met het werken met de Aussie. Het showen werd in eerste instantie een beetje afgehouden en er werd niet gevraagd om een erkenning van het ras bij de AKC. Vervolgens is de USASA in 1990 opgericht. Deze vereniging heeft wel om erkenning van het ras verzocht en gaf ook ruimte aan het showen van Aussies. Beide verenigingen hebben hun eigen, licht van elkaar afwijkende, rasstandaard. Veel Aussie fokkers of bezitters kiezen heel bewust voor het lidmaatschap van een van de verenigingen. Sommigen zijn van beiden verenigingen lid.
In Duitsland en Frankrijk is de Australian Shepherd populair. We zien daar dan ook grotere populaties dan in Nederland. De populatie “ASCA”-aussies is het grootst in Duitsland, daar worden ook veel show/sport weekenden georganiseerd onder de regels van de ASCA. In Nederland en België gebeurd dit op kleinere schaal.
De populatie in het Verenigd Koninkrijk is ook groter dan die in Nederland.
In de overige Europese landen is de populatie qua grootte vergelijkbaar met Nederland.

 1. Gezondheidsproblemen, bedreigingen en inteelt en verwantschap

Op dit moment komen er bepaalde aandoeningen voor maar grote problemen zijn nog niet aan de orde. De ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek naar epilepsie heeft veel aandacht in binnen- en buitenland.
Ten aanzien van de inteelt en verwantschap in het ras kunnen we het volgende opmerken.
Het COI varieert in 2016 van 6% tot en met 20%.
De ASCN heeft een rasdatabase ingericht en heeft daarvoor het programma aangeschaft van Zooeasy. Bij de berekening van het COI wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de gegevens van tien generaties.
Het belang van diversiteit in de genen van de ouderdieren wordt zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht van fokkers door het organiseren van seminars en lezingen. Jaarlijks worden bijeenkomsten georganiseerd voor fokkers. In 2015 is mevr. C.A. Sharp uitgenodigd, een gerenommeerde spreker uit de Aussie wereld met een groot aantal publicaties achter haar naam op het gebied van gezondheid, fokkerij en genetica. Zij heeft tijdens meerdere bijeenkomsten gesproken en vragen beantwoord. Het gezondheids- en genetisch onderzoek dat veelal in Amerika plaats vindt, wordt regelmatig financieel door de vereniging ondersteund, ook zijn in het verleden ten behoeve van dit onderzoek Nederlandse samples ingezonden.

 1. Noodzaak en wenselijkheid van het convenant voor het gebruik van ASCA-dekreuen

De Nederlandse vereniging ziet een grote toegevoegde waarde in de mogelijkheid om ASCA- dekreuen te kunnen blijven inzetten voor de fokkerij. Niet alleen vanwege het behoud van de veelzijdigheid van de Aussie, de werkeigenschappen, de gezondheid en het moderate type maar uiteraard ook vanwege de verbreding van de genenpool.
Door het wegvallen van de aankeuringen van in Nederland woonachtige ASCA-honden kunnen deze honden niet meer in de Bijlagen van het NHSB worden opgenomen. Hierdoor wordt het gebruik van honden met een ASCA-stamboom, wanneer deze honden niet beschikken over een FCI-stamboom, onmogelijk.
Zoals eerder aangegeven is de populatie in Duitsland groot, met name de ASCA-populatie. Het verbieden van het gebruik van deze dekreuen staat niet alleen de verbreding van de genenpool van het ras in de weg, het zou ook een andere ontwikkeling in de hand kunnen werken en wel een toename van de groei en ontwikkeling van de ASCA-verenigingen in Europa. Veel fokkers die hun teef met FCI-stamboom laten dekken door een ASCA-reu zullen hun pups zowel registreren onder de FCI maar ook onder de ASCA. Met het verbod op het gebruik van ASCA-reuen worden deze mensen de richting ingeduwd van de ASCA en is de kans groot dat er gescheiden populaties ontstaan. Dit zou een ongewenst neveneffect zijn.
De vereniging zal bij de te gebruiken dekreuen wel beoordelen of de gezondheidsonderzoeken conform de Nederlandse eisen zijn.

Procedure toestemming voor het gebruik van de ASCA-dekreu
De Raad van Beheer geeft voor nakomelingen uit een combinatie met een ASCA-reu geen stambomen dan nadat de fokker de toestemming van de ASCN heeft overgelegd.

De ASCN publiceert de procedure “Toestemming voor het gebruik van ASCA -dekreu” op haar website.

Beschrijving procedure “Toestemming voor het gebruik van ASCA-dekreu”:

 1. Tenminste 3 maanden voorafgaand aan de dekking vraagt de fokker bij het FIC (fok informatie commissie) van de ASCN schriftelijk om toestemming voor het gebruik van een ASCA-reu, een en ander onder overlegging van de (ASCA) stambomen van de beide ouderdieren, alsmede de resultaten van de gezondheidsonderzoeken en foto’s van de dekreu waardoor de witte aftekeningen van de dekreu zijn te beoordelen (diskwalificerend wit is een fokuitsluitende factor).
 2. De FIC toetst binnen vier weken nadat alles stukken zijn overgelegd de voorgenomen combinatie aan het VFR van de
 3. De FIC legt haar advies voor aan het bestuur en vervolgens besluit het bestuur van de ASCN over het al dan niet geven van
 4. Vervolgens wordt door de secretaris van de ASCN schriftelijk uitsluitsel gegeven aan de Hiertoe wordt door de secretaris een, hierbij als bijlage 1 toegevoegd, formulier ingevuld waarop duidelijk is aangegeven of de toestemming is verleend en zo niet, waarom niet.
 5. De fokker stuurt, in het geval van goedkeuring, dit formulier met het dekbericht mee naar de Raad van
 6. De ASCN stuurt een afschrift van de toestemmingsbrief aan de fokker ter kennis name per e- mailbericht door naar het hoofd stamboomafgifte van de Raad van

Looptijd van plan en evaluatie
Voorgesteld wordt om het convenant een looptijd van vijf jaar toe te kennen, derhalve tot 2021. Na het verloop van 4 jaar zal een evaluatie plaats vinden om een beoordeling te maken of verlenging van dit convenant gewenst is. Tenminste 3 maanden voor het einde van de looptijd wordt een eventueel verlengingsverzoek aan de Raad van Beheer gericht, onder opgave van de bevindingen van de evaluatie en een met redenen omkleed verzoek van de betrokken rasvereniging.

Taken Bureau Raad van Beheer ná goedkeuring:
Inregelen stamboomadministratie: inschrijving in BYL. G-0
Stambomen naar natuurlijk persoon
Pas verwerken na schriftelijk verzoek van Rasvereniging (-commissie)
Afgeven stambomen BYL. G-0 indien toestemming is verleend door de ASCN

Pup­info­reglement
Pupinforeglement van de ASCN

 

Concept Pupinforeglement 181101 ten behoeve van de ALV d. 30 november 2018

De vereniging Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) stelt in dit reglement regels met betrekking tot de info die de vereniging op verzoek van een lid kan verlenen aan een nest of een pup dat/die door dat lid is

1. Lidmaatschapsvereiste

1.1. Slechts nesten van fokkers die ten tijde van de dekking tenminste 6 maanden lid zijn van de ASCN en woonachtig in Nederland komen in aanmerking voor plaatsing op de website van de ASCN.

2. Algemene voorwaarden voor pupinfo

2.1. Verenigingsfokreglement (VFR): Alleen een nest waarvan de ouderdieren voldoen aan de voorwaarden gesteld in het VFR van de ASCN komen in aanmerking voor plaatsing op de website van de ASCN.

2.2. Aanmelding nest: Het verzoek om plaatsing van pupinfo op de website van de ASCN wordt gedaan via het formulier “fok aanvraag ” dat via de website is te downloaden.

2.3. Maximum aantal nesten per kalenderjaar: Per fokker worden maximaal zes nesten per kalenderjaar op de website van de ASCN geplaatst.

2.4. Meerdere nesten op hetzelfde moment: Indien een fokker twee of meer nesten Australian Shepherds in dezelfde tijdsperiode heeft, dan dient voor alle nesten pupinfo te worden gevraagd. In een dergelijke situatie is de fokker verplicht hiervan melding te maken.

2.5. Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid: De verantwoordelijkheid voor het fokken van een nest, ongeacht of de pups bij de ASCN worden aangemeld voor pupinfo, ligt altijd bij de fokker. De mogelijkheid om pups te laten vermelden op de website van de ASCN moet gezien worden als dienstverlening aan fokkers én potentiële pupkopers.
Bij de totstandkoming van een koopovereenkomst tussen fokker en pupkoper is de ASCN geen partij.
De ASCN kan op geen enkele manier verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor enig (verborgen) gebrek bij de pup.
De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper. De vereniging heeft daarin geen andere taak dan een controlerende (gezondheidseisen), verwijzende (naar fokkers met pups die voldoen aan de gestelde eisen) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, gebruik koopcontract, geschillenregeling, e.d.).
Ook de koopprijs van een pup is een zaak tussen pupkoper en fokker.

2.6. Verbod op gebruikmaking logo of naam ASCN: Het is niet toegestaan bij de verkoop van pups of ter promotie van de fokkerij gebruik te maken van het logo of de naam van de ASCN zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Het logo van de ASCN is auteursrechtelijk beschermd.

2.7. Gegevens nakomelingen/verwanten/ouderdieren: De Fok Informatie Commissie (FIC) kan informatie verstrekken aan derden teneinde hen te informeren over alle openbare en bij de ASCN bekende gegevens, c.q. over aantoonbare (erfelijke) gebreken in de lijnen van de ouderdieren/nakomelingen.

3. Fokadvies

3.1. Indien de eigenaar van de teef c.q. de fokker (eigenaar op het moment van de geboorte van de pups) advies wenst aangaande de door hem gewenste combinatie of mogelijke partner voor zijn/haar teef dient de eigenaar/fokker ruim vóór de te verwachten loopsheid het fokaanvraagformulier in te vullen op de website van de ASCN.

3.2. De ASCN toetst de ouderdieren aan het VFR

3.3. Indien een hond waarvoor voorlichting wordt gevraagd, dan wel de door de fokker voorgestelde dekreu, niet aan de in het VFR gestelde voorwaarden voldoet, zal de FIC een dekking ontraden.

3.4. De ASCN toetst de ouderdieren aan het VFR

3.5. De ASCN zal nimmer een dekreu adviseren. De fokker dient zelf aan te geven naar welke reu zijn/haar voorkeur uit gaat. De FIC kan op verzoek eventuele aanvullende gegevens verstrekken.

3.6. De FIC zal na het verkrijgen van alle voorgeschreven documenten binnen 3 weken reageren op de fok aanvraag.

4. Publicatievoorwaarden

4.1. Als de fokker in aanmerking wil komen voor pupinfo dienen alle benodigde gezondheidsuitslagen/gegevens van de beide ouderdieren met een geldigheid ten tijde van de dekking aan de functionaris FIC te zijn overgelegd.

Tot maximaal 21 dagen na de dekking kan er bij de ASCN om pupinfo worden verzocht. 4.2. Het verzoek dient, vergezeld door een kopie van het dekaangifte formulier van de Raad van Beheer, te worden aangeleverd bij de functionaris FIC.

4.3. Onvolledige aanvragen en door de FIC afgekeurde combinaties komen niet in aanmerking voor pupinfo en zullen daarom niet worden vermeld op de website.

4.4. Nadat de fokaanvraag is goedgekeurd door de FIC worden de verwachte dekking en geboorte binnen 10 dagen op de website van de ASCN geplaatst c.q. gewijzigd.

4.5. Indien er in een nest dat op de website is geplaatst geen pups meer beschikbaar zijn, dient de functionaris FIC hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld en wordt het nest verplaatst naar de pagina “in het verleden gefokt ”.

4.6. Beschikbare pups worden tot de leeftijd van 16 weken op de website geplaatst.

4.7. Van het te verwachten nest worden op de website van de ASCN na verkregen nadrukkelijke toestemming van de fokker de onderstaande gegevens vermeld:

 • Naam fokker;
 • Kennelnaam;
 • URL website;
 • E-mailadres fokker;
 • Volledige namen ouderdieren;
 • Geboortedatum ouderdieren;
 • Kleur ouderdieren;
 • Staartlengte ouderdieren;
 • Verplichte gezondheidsuitslagen ouderdieren (HD, ED, ECVO, MDR1);
 • Niet verplichte gezondheidsuitslagen ouderdieren (mits aangeleverd);
 • Verwachte periode nest / Datum dekking / Geboorte datum pups;
 • Aantal pups, aantal reutjes en aantal teefjes (na geboorte)

5. Aanbevelingen

5.1. Koopcontract: De ASCN raadt elke fokker (ook niet-ASCN leden) dringend aan om gebruik te maken van een koopcontract waarin de rechten en plichten van partijen (pupkoper en fokker) op een evenwichtige wijze afgewogen en gewaarborgd zijn.

5.2. Jurisprudentie: Uit jurisprudentie is gebleken dat ook niet-ASCN leden er goed aan doen om de voorwaarden gesteld in het VFR van de ASCN te hanteren bij het fokken van een nest. Rechters baseren zich in hun oordeelsvorming in een rechtszaak waar een gebrek bij een hond aan de orde is, veelal op het fokbeleid van de bestaande rasverenigingen.

6. Fokinformatie

6.1. De FIC geeft op verzoek fokinformatie aan haar leden over Australian Shepherds.

6.2. Slechts openbare gegevens worden door de FIC verstrekt.

 • Andere gegevens worden alleen dan verstrekt indien de eigenaar of de fokker van de betreffende hond hiervoor nadrukkelijke toestemming heeft gegeven aan de FIC.

7. Aansprakelijkheid ASCN en derden

7.1. De ASCN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid naar aanleiding van de gegeven voorlichting.

7.2. Voorlichting en aanbevelingen geven geen waarborgen of garanties ten aanzien van de kwaliteit van de nakomelingen.

7.3. De verantwoordelijkheid voor het fokken van een nest ligt ten allen tijde bij de fokker.

7.4. De dekreu-eigenaar heeft een eigen verantwoordelijkheid: het optimaal informeren vande eigenaar van de moederhond over de voor de fokkerij van belang zijnde gegevens betreffende de reu, verwanten en (eventuele) nakomelingen.

8. Pupinformatie

8.1. Derden kunnen op de website van de ASCN pupinformatie over verwachte nesten, gedekte teven of geboren pups bekijken.

 • De fokker meldt iedere verandering na de publicatie van het verwachten nest op de website, zoals de dekdatum (voorzien van een bevestiging van de dekaangifte die is verstrekt door de Raad van Beheer), de geboortedatum van de pups (inclusief foto van de pups), de beschikbaarheid van de pups, altijd schriftelijk (of per e-mail) aan de FIC.

9. Verplichtingen fokker

9.1. De fokker dient voor elk nest waarvoor pupinfo is verkregen de jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde financiële afdracht per nest binnen twee weken na facturering te voldoen aan de penningmeester van de vereniging. De fokker ontvangt hiertoe acht weken na de geboorte van de pups een factuur van de vereniging.

9.2. De fokker draagt bij de verkoop/overdracht van de pup een Europees dierenpaspoort over aan de nieuwe eigenaar waarin de entingen /titerbepalingen alsmede tenminste één klinisch onderzoek zijn aangetekend door een dierenarts. Tevens vermeld de fokker de data van het ontwormen van de pups alsmede het middel.

9.3. De fokker draagt via de Raad van Beheer zorg voor de registratie van de pup op naam van de nieuwe eigenaar.

9.4. De fokker draagt zorg voor de levering van de stamboom van de pup aan de nieuwe eigenaar.

9.5. De fokker draagt zorg voor een deugdelijke socialisatie en informeert de pupkoper over het karakter van de aangekochte pup.

9.6. De fokker stelt de pupkoper een informatiemap ter beschikking waarin onder andere wordt ingegaan op de kosten van het levensonderhoud van een hond.

9.7. De fokker registreert de pups op grond van het Besluit identificatie en registratie in een door de overheid erkende database en meldt de hond na verkoop af. Daarna ziet de fokker er op toe dat de nieuwe eigenaar de hond registreert.

9.8. De fokker laat door een ECVO-oogspecialist de pups onderzoeken voor de verkoop van de pups middels het ECVO-oogprotocool voor pups en deelt de uitslag van deze test met de pupkoper.

9.9. De fokker stelt een afschrift van de uitslag van de in art. 9.8 genoemde test ter beschikking aan de FIC.

9.10. De fokker laat een inventarisatie van het nest toe door een afgevaardigde van de ASCN.

9.11. De fokker exporteert een pup niet eerder naar het buitenland dan nadat de pup op twaalf weken leeftijd is ingeënt tegen Rabiës en de wachttijd van drie weken na die inenting is verstreken.

10. Extra (sanctie)bevoegdheden van het bestuur van de ASCN

10.1. Door of namens het bestuur voert een afgevaardigde van de ASCN een inventarisatie van een nest uit. Daarbij wordt tevens door de afgevaardigde melding gedaan aan het bestuur over de omstandigheden van de pups of de locatie waar de pups verblijven.

10.2. Indien naar de mening van de afgevaardigde de pups, de omstandigheden of locatie niet voldoen aan de in dit reglement of het VFR gestelde regels, wordt de fokker per ommegaande in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het door het bestuur gestelde.

10.3. Hangende het traject van hoor en wederhoor zoals in het voorgaande lid omschreven, kan het bestuur besluiten de pupinfo (tijdelijk) van de website te verwijderen.

10.4. Zodra de fokker inhoudelijk heeft gereageerd op het door de afgevaardigde gestelde, dient het bestuur binnen 48 uur een besluit te nemen of de waarneming van de afgevaardigde gegrond was. Tevens kan besloten worden een andere afgevaardigde ter plaatse te laten gaan. Het bestuur kan besluiten de dienstverlening (blijvend) op te schorten.

10.5. Het bestuur kan tevens klachten/signalen van derden over fokkende leden onderzoeken, hierbij geldt dezelfde procedure als gesteld vanaf 10.3.

10.6. Het bestuur kan de fokker ongevraagd adviseren over de omstandigheden, locatie en/of socialisatie van de pups.

10.7. Wanneer de fokker in gebreke blijft met de naleving van het gestelde in het VFR of het pupinforeglement van de ASCN, ontvangt de fokker een waarschuwing en zal gedurende 12 maanden geen pupinfo worden verleend. Indien gedurende deze 12 maanden wederom sprake is van overtreding van het VFR of het pupinforeglement, dan kan de vereniging conform art. van de statuten het lidmaatschap opzeggen.

10.8. Waarschuwingen en opzegging door de vereniging zullen bekend worden gemaakt in het clubblad van de vereniging.

10.9. De vereniging houdt een register bij waarin de waarschuwingen en opgelegde maatregelen worden bijgehouden, deze zijn gekoppeld aan de naam en voorletters van het betreffende lid.

10.10. Na het verloop van vijf jaren verjaart de registratie en wordt de waarschuwing/maatregel uit het register verwijderd inclusief de hiervoor genoemde persoonsgegevens van het betreffende lid.

Verenigings­fok­reglement Australian Shepherd

De Algemene Vergadering d.d. 14 november 2022 heeft, in afwijking van het gestelde in art. 10 van het VFR, besloten:

Ongeacht het moment waarop het bestuur van de Raad van Beheer het VFR van de Aussie en/of MAS goedkeurt, is het bestuur van de ASCN conform de besluitvorming tijdens de algemene vergadering van 14 november 2022 bevoegd om vanaf de datum inwerkingtreding, welke na publicatie is bepaald op 3 mei 2023, te handhaven.

Aangezien de publicatie van het gewijzigde art. 4.5 in beide verenigingsfokreglementen twee dagen later heeft plaats gevonden dan oorspronkelijk gepland, treedt het gewijzigde artikel op 3 mei 2023 inwerking.

 

Verenigingsfokreglement

Naam van de rasvereniging: Australian Shepherd Club Nederland
Voor het ras: Australian Shepherd

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Australian Shepherd Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Australian Shepherd zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 20 oktober 2020 en is de in de algemene ledenvergadering van 14 november 2022 voorgestelde wijziging van artikel 4.5 goedgekeurd. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Australian Shepherd, woonachtig in Nederland.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) .

2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 36 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 14 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven verrichten.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals gesteld, met uitzondering van artikel 7.2

De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI-land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR.
Uitzonderingen hierop zijn reuen die zijn ingeschreven in het stamboek van de Australian Shepherd Club of America (ASCA). Deze honden mogen voor de fokkerij worden ingezet indien ze voldoen aan het convenant hierover tussen de ASCN en de Raad van Beheer. Daarnaast moeten deze reuen ook voldoen aan de overige eisen die aan buitenlandse reuen gesteld worden.

 1. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
  De controle of de buitenlandse dekreu aan de eisen van dit VFR voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.8. De fokker meldt de geboorte van een nest binnen 21 dagen na geboorte schriftelijk of per e-mail, middels een daarvoor bestemd formulier aan de Fok Informatie Commissie (hierna te noemen FIC).

Hierbij is, van beide ouderdieren, bijgevoegd.

 • kopie stambomen
 • verplichte screeningsonderzoeken conform artikel 4.2

Om in aanmerking te komen voor Pupinfo (zie pupinfo reglement), dient naast bovengenoemde stukken tevens een kopie van het exterieurformulier van een door de ASCN georganiseerde inventarisatie ingediend te worden.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen worden de ouderdieren vóór de dekking onderzocht op:

 • Heupdysplasie (HD)
 • Elleboogdysplasie (ED)
 • Erfelijke oogafwijkingen (ECVO)
 • Met ingang van 1 januari 2020 zijn de volgende DNA-testen verplicht voor ouderdieren die in Nederland zijn geboren op of na 1 januari 2019: DNA testen: MDRI (Multidrug Resistance), HFSF 4 (erfelijk cataract), CEA (collie eye anomaly), PRA (progressieve retina atrofie) en DM (degeneratieve myelopathie)

4.3. Aandoeningen

4.3.1. Heupdysplasie (HD)

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel zijn beoordeeld op heupdysplasie, door middel van röntgenfoto’s, volgens het geldende protocol van de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI A of B.

Uitslagen van de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) worden geaccepteerd vanaf de leeftijd van 12 maanden (preliminary). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met Excellent, Good, Fair of Borderline.

Tevens zijn combinaties mogelijk tussen FCI A of B en OFA Excellent, Good, Fair of Borderline (of vergelijkbaar zoals hieronder in het schema weergegeven).

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI HD uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van niet bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

Comparison of various grading schemes for hip dysplasia

FCI Germany
(FCI)
UK one joint
(Hipscore)
Switzerland Sweden USA
(OFA)
A A1 0 0 0 Excellent
A2 1-3 1-2 Good
B B1 4-6 3-4 Fair
B2 7-8 5-6 Borderline
C C1 9-12 7-9 1 Mild
C2 13-18 10-12 Mild
D D1 >18 13-15 2 Moderate
D2 16-18 Moderate
E E1 19-21 3 Severe
E2 22-24 4 Severe

Clayton Jones, DG 1997

4.3.2. Oogonderzoeken

Alleen geldig zijn de oogonderzoeksresultaten van bij de ECVO of ACVO aangesloten ophthalmologisten (zie ecvo.eu of acvo.org).
Van ouderdieren waarvan de eigenaren in het buitenland wonen wordt een vergelijkbare uitslag van een door de FCI erkende kennelclub aangewezen instantie geaccepteerd.
Alle ouderdieren beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 12 maanden op de dag van de dekking).
De uitslag dient op alle afwijkingen “vrij” te zijn met uitzondering van:

 • MPP iris-iris
 • Ouderdomscataract (vastgesteld door de onderzoeker)
 • Distichiasis*

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis, gradatie ernstig (severe)” mag niet ingezet worden voor de fokkerij.

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis niet-vrij” mag worden gecombineerd met een vrije partner”.

Wanneer er een opmerking geplaatst wordt onder “Commentaar” is deze normaal gesproken niet fokuitsluitend. Zulks ter beoordeling van de FIC nadat deze hierover advies bij een oogspecialist heeft ingewonnen.

4.3.3. Elleboogdysplasie (ED)

Alle ouderdieren moeten officieel zijn beoordeeld op elleboogdysplasie (vanaf de leeftijd van 15/18 maanden), door middel van röntgenfoto’s, volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI ED “vrij”, “free” of “normal”.

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI ED uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

4.3.4. LTV-onderzoek

 1. Met ingang vanaf 1 januari 2021 wordt geadviseerd beide ouderdieren via gekwalificeerde dierenartsen/specialisten te laten onderzoeken op de lumbosacrale overgangswervel (LTV) vanwege de mogelijke invloed op de functionaliteit van de hond en de fokadviezen bij die beoordeling op te volgen.
 2. Aan de hand van een HD-rontgenfoto wordt de vorm van de overgangswervel (S1-S2) beoordeeld alsmede de symmetrie, aan de hand van de laterale rugfoto wordt beoordeeld of de hond een normaal aantal lenden- en sacrale wervels heeft. Tenslotte wordt aangegeven of er sprake is van OCD aan sacrale wervel S1.

4.3.5. DNA-onderzoek

 1. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de volgende DNA-testen verplicht voor ouderdieren die in Nederland zijn geboren: MDRI, HSF4, CEA, PRA. Ten aanzien van DM geldt deze verplichting voor ouderdieren die op of na 1 januari 2019 geboren zijn.
 2. Ouderdieren die niet over de onder 4.3.5.1 aangegeven DNA testresultaten beschikken mogen alleen gepaard worden met dieren die op die onderzoeken “vrij” zijn getest.
 3. Lijders kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. Dragers kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. Vrije ouderdieren kunnen met iedere hond worden gecombineerd.
 4. Bij het gebruik van sperma gelden de regels zoals ten tijde van de datum van het opgeslagen sperma.

4.3.6. Epilepsie

Lijders, ouders en nestgenoten van lijders met primaire epilepsie worden uitgesloten van de fokkerij. Uitsluiting is aan de orde wanneer de vereniging beschikt over een schriftelijke diagnose van de lijder. Die diagnose dient door een dierenarts, specialist en/of diplomate van het ECVN (European College of Veterinary Neurology) te zijn gesteld.

4.4 Diskwalificerende fouten

Honden met één of meer van onderstaande, volgens de rasstandaard diskwalificerende fouten mogen niet worden ingezet voor de fokkerij:

 • Agressief gedrag of overmatig schuw;
 • Ondervoorbeet;
 • Bovenvoorbeet méér dan 3 mm. Te korte middelste snijtanden die geen contact maken, in een overigens correct gebit, zullen niet als ondervoorbeet worden beoordeeld. Gebroken of ontbrekende tanden door een ongeval, zullen niet als fout worden bestraft;
 • Witte vlekken op het lichaam bij alle kleuren, wat betekent: wit op het lichaam tussen schoft en staart, aan beide zijden tussen de ellebogen en de achterzijde van de achterhand;
 • Iedere hond die duidelijke lichamelijke- of gedragsafwijkingen vertoont.

4.5. Merle x Merle

Een fokcombinatie waarbij de stamboom van tenminste één ouderdier de merle kleur vermeldt, is verboden tenzij voorafgaand aan die kruising bij beide ouderdieren de lengte in basenparen van de SINE van het merle-gen is vastgesteld via DNA-onderzoek. Het DNA-onderzoek wordt verricht door een laboratorium dat op de voormelde wijze in deze uitkomst kan voorzien.

Met de resultaten dient te worden aangetoond dat er met die combinatie alleen safe en low risk combinaties ontstaan. Medium en high risk combinaties geven een verhoogd risico op auditieve en visuele beperkingen en zijn derhalve niet toegestaan.

[voor de tabel “List of merle combinations, with impairment risk” zie het te downloaden PDF-bestand]

4.6. Naturalbobtail

4.6.1. Ouderdieren, geboren na 01-01-2019, mogen niet beiden (genetisch) natural bobtail zijn.

4.6.2. Wanneer met twee ouderdieren met een korte of gecoupeerde staart wordt gefokt, dient van beide ouderdieren een DNA-certificaat (T-gene C189G mutatie/Brachyurie (Bobtail)) te worden overlegd.

4.7. Herbeoordeling en/of heroverweging

Als de eigenaar zich niet kan verenigen met de uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde algemeen onderzoek reglement en het betreffende onderzoeksprotocol om herbeoordeling en/of heroverweging van de uitslag vragen.
Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd van kracht.

4.8. Gegevens gezondheidsonderzoeken

Resultaten van verplichte (zie 4.2) gezondheidsonderzoeken zijn openbaar en worden opgenomen in het ras-data bestand van de ASCN.

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

5.3. Met ouderdieren die tijdens een inventarisatie, georganiseerd door de rasvereniging, tijdens de exterieurkeuring agressief of angstig gedrag hebben vertoond en daardoor als fok uitsluitend zijn beoordeeld, mag niet worden gefokt. De eigenaar van een dier dat tijdens een inventarisatie een fokuitsluiting heeft gekregen, mag eenmaal om een herbeoordeling (inventarisatie) verzoeken.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1. Voor dit ras is een verplichte werk geschiktheid test niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren (indien in Nederland woonachtig) moeten, minimaal eenmaal hebben deelgenomen aan een inventarisatie georganiseerd door de rasvereniging. Op het hierbij ingevulde exterieurformulier mogen geen fok uitsluitende fouten zijn aangeduid.

7.3. De ouderdieren moeten in voldoende mate voldoen aan de rasstandaard van de FCI.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten (of titerbepaling) van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Titerbepaling: de fokker draagt zorg voor een deugdelijke titerbepaling volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren.

8.3. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de inenting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.4. Gezondheidsonderzoeken pups: de fokker zal conform het protocol van de Raad van Beheer de pups onderwerpen aan het ECVO-oogonderzoek en de toekomstige koper de uitslag van dat onderzoek bij de afgifte van de pup schriftelijk meedelen. De fokker dient binnen een termijn van 3 weken na ontvangst van de uitslag van dit onderzoek een afschrift van deze onderzoek uitslagen te zenden aan de FIC van de ASCN.

8.5. De fokker draagt zorg voor:

 • Een goede verzorging, socialisatie en huisvesting van de pup(s);
 • Een goede en voedingsschema voor de koper van de pup;
 • Schriftelijke informatie over de verzorging, huisvesting, het gedrag alsmede de kosten van het houden van de hond;
 • Het chippen van de pup(s) binnen 7 weken na de geboorte;
 • Het oogonderzoek van de pup(s) middels het ECVO-oogprotocol voor pups voorafgaand aan de overdracht van de pup en deelt de uitslag van dit onderzoek met de pupkoper;
 • Registratie van de pup(s) in een door de overheid erkende database voor de leeftijd van 8 weken.

8.6. De fokker is aanspreekbaar voor de koper van de pup en staat deze met raad en daad bij in de opvoeding en gezonde ontwikkeling van de pup. De fokker zal bij problemen die zich voordoen in de combinatie baas – hond en eventueel daaruit voortkomende herplaatsing alle medewerking verlenen in het zoeken naar een oplossing.

8.7. De in dit fokreglement opgenomen regels ontslaan de fokker nimmer van zijn eigen verantwoordelijkheid.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan het bestuur bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Het voltallig bestuur is bij unaniem besluit bevoegd om dispensatie te verlenen van het bepaalde in alle leden van dit reglement, waarop artikel 5 lid 4 van de Statuten van toepassing is, met uitzondering van de navolgende artikelen:

 • 4.3.6 (epilepsie)
 • 4.5 (merle x merle)
 • 8.1 t/m 8.7 (afgifte pups en welzijn)

Een goed gemotiveerd verzoek om dispensatie, zo mogelijk voorzien van bewijsstukken die het verzoek ondersteunen, wordt door het bestuur enkel in behandeling genomen nadat daartoe tenminste vier weken voorafgaand aan de beoogde combinatie door de fokker een schriftelijk verzoek aan het bestuur is verzonden. Een voorwaarde voor de verlening van de dispensatie is dat het bestuur de onderliggende motivatie onder vermelding van de geregistreerde naam van de hond, publiceert in het eerstvolgende clubblad.

9.4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

9.5. Tegen beslissingen van de rasvereniging, waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open bij de Geschillencommissie voor de Kynologie, overeenkomstig het bepaalde in het reglement betreffende de Geschillencommissie voor de Kynologie.

9.6. Aanpassingen/wijzigingen van dit reglement behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de ASCN of van een in de statuten en huishoudelijk reglement van de ASCN anders bepaald orgaan of anders bepaalde commissie.

10. INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR en na publicatie op de website van de ASCN.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Australian Shepherd Club Nederland op 20 oktober 2020 en gewijzigd op 14 november 2022.

Verenigings­fok­reglement Miniature American Shepherd

De Algemene Vergadering d.d. 14 november 2022 heeft, in afwijking van het gestelde in art. 10 van het VFR, besloten:

Ongeacht het moment waarop het bestuur van de Raad van Beheer het VFR van de Aussie en/of MAS goedkeurt, is het bestuur van de ASCN conform de besluitvorming tijdens de algemene vergadering van 14 november 2022 bevoegd om vanaf de datum inwerkingtreding, welke na publicatie is bepaald op 3 mei 2023, te handhaven.

Aangezien de publicatie van het gewijzigde art. 4.5 in beide verenigingsfokreglementen twee dagen later heeft plaats gevonden dan oorspronkelijk gepland, treedt het gewijzigde artikel op 3 mei 2023 inwerking.

 

Verenigingsfokreglement

Naam van de rasvereniging: Australian Shepherd Club Nederland
Voor het ras: Miniature American Shepherd

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Australian Shepherd Club Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Miniature American Shepherd zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 20 oktober 2020 en is de in de algemene ledenvergadering van 14 november 2022 voorgestelde wijziging van artikel 4.5 goedgekeurd. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Miniature American Shepherd, woonachtig in Nederland.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) of de bijlagen van het NHSB door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 36 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven verrichten. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB of de bijlagen van het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide : cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals gesteld. Met uitzondering van: artikel 7.2

De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI-land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR.
Een uitzondering hierop zijn reuen die zijn ingeschreven in het stamboek van de Miniature American Shepherd Club of the USA (MASCUSA). Voor hen geldt dat deze gebruikt mogen worden indien ze voldoen aan het convenant hierover tussen de ASCN en de Raad van Beheer. Daarnaast moeten deze reuen ook voldoen aan de overige eisen die aan buitenlandse reuen gesteld worden.

 1. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
  De controle of de buitenlandse dekreu aan de eisen van dit VFR voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.8. De fokker meldt de geboorte van een nest binnen 21 dagen na geboorte schriftelijk of per e-mail, middels een daarvoor bestemd formulier aan de Fok Informatie Commissie (hierna te noemen FIC).

Hierbij is, van beide ouderdieren, bijgevoegd.

 • kopie stambomen
 • verplichte screeningsonderzoeken conform artikel 4.2

Om in aanmerking te komen voor Pupinfo (zie pupinfo reglement), dient naast bovengenoemde stukken tevens een kopie van het exterieurformulier van een door de ASCN georganiseerde inventarisatie ingediend te worden.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek

In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen worden de ouderdieren vóór de dekking onderzocht op:

 • Heupdysplasie (HD)
 • Elleboogdysplasie (ED)
 • Erfelijke oogafwijkingen (ECVO)
 • DNA testen: MDRI (Multidrug Resistance), HFSF 4 (erfelijke cataract), CEA (collie eye anomaly), PRA (progressieve retina atrofie) en DM (degeneratieve myelopathie)
 • Patella Luxatie

4.3.  Aandoeningen

4.3.1. Heupdysplasie (HD)

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel zijn beoordeeld op heupdysplasie, door middel van röntgenfoto’s, volgens het geldende protocol van de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI A of B.

Uitslagen van de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) worden geaccepteerd vanaf de leeftijd van 12 maanden (preliminary). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met Excellent, Good, Fair of Borderline.

Tevens zijn combinaties mogelijk tussen FCI A of B en OFA Excellent, Good, Fair of Borderline (of vergelijkbaar zoals hieronder in het schema weergegeven).

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI HD uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van niet bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

Comparison of various grading schemes for hip dysplasia

FCI Germany
(FCI)
UK one joint
(Hipscore)
Switzerland Sweden USA
(OFA)
A A1 0 0 0 Excellent
A2 1-3 1-2 Good
B B1 4-6 3-4 Fair
B2 7-8 5-6 Borderline
C C1 9-12 7-9 1 Mild
C2 13-18 10-12 Mild
D D1 >18 13-15 2 Moderate
D2 16-18 Moderate
E E1 19-21 3 Severe
E2 22-24 4 Severe

Clayton Jones, DG 1997

4.3.2. Oogonderzoeken

Alleen geldig zijn de oogonderzoeksresultaten van bij de ECVO of ACVO aangesloten ophthalmologisten (zie ecvo.eu of acvo.org).
Van ouderdieren waarvan de eigenaren in het buitenland wonen wordt een vergelijkbare uitslag van een door de FCI erkende kennelclub aangewezen instantie geaccepteerd.
Alle ouderdieren beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 12 maanden op de dag van de dekking)
De uitslag dient op alle afwijkingen “vrij” te zijn met uitzondering van:

 • MPP iris-iris
 • Ouderdomscataract (vastgesteld door de onderzoeker)
 • Distichiasis*

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis, gradatie ernstig (severe)” mag niet ingezet worden voor de fokkerij.

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis niet-vrij” mag worden gecombineerd met een vrije partner”.

Wanneer er een opmerking geplaatst wordt onder “Commentaar” is deze normaal gesproken niet fokuitsluitend. Zulks ter beoordeling van de FIC nadat deze hierover advies bij een oogspecialist heeft ingewonnen.

4.3.3. Elleboogdysplasie (ED)

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 18 maanden (of ouder) officieel zijn beoordeeld op elleboogdysplasie, door middel van röntgenfoto’s, volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI ED “vrij”, “free” of “normal”.

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI ED uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

4.3.4. LTV-onderzoek

 1. Met ingang vanaf 1 januari 2021 wordt geadviseerd beide ouderdieren via gekwalificeerde dierenartsen/specialisten te laten onderzoeken op de lumbosacrale overgangswervel (LTV) vanwege de mogelijke invloed op de functionaliteit van de hond en de fokadviezen bij die beoordeling op te volgen.
 2. Aan de hand van een HD-rontgenfoto wordt de vorm van de overgangswervel (S1-S2) beoordeeld alsmede de symmetrie, aan de hand van de laterale rugfoto wordt beoordeeld of de hond een normaal aantal lenden- en sacrale wervels heeft. Tenslotte wordt aangegeven of er sprake is van OCD aan sacrale wervel S1.

4.3.5. Patella Luxatie (PL)

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van tenminste 12 maanden zijn beoordeeld op Patella-Luxatie, volgens het geldende protocol van de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW).

Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met Patella Luxatie (vast), Patella Luxatie (flexibel), Patella Luxatie (graad 1).

Een ouderdier met de beoordeling graad 1 mag alleen worden gekruist met een ouderdier met de beoordeling vast of flexibel.

4.3.6. DNA-onderzoek

 1. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de volgende DNA-testen verplicht voor ouderdieren die in Nederland zijn geboren op of na 1 januari 2019: MDRI, HSF4, CEA, PRA en DM.
 2. Ouderdieren die niet over de onder 4.3.6.1 aangegeven DNA testresultaten beschikken mogen alleen gepaard worden met dieren die op die onderzoeken “vrij” zijn getest.
 3. Lijders kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. Dragers kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. Vrije ouderdieren kunnen met iedere hond worden gecombineerd.
 4. Bij het gebruik van sperma gelden de regels zoals ten tijde van de datum van het opgeslagen sperma.

4.3.7. Epilepsie

Lijders, ouders en nestgenoten van lijders met primaire epilepsie worden uitgesloten van de fokkerij. Uitsluiting is aan de orde wanneer de vereniging beschikt over een schriftelijke diagnose van de lijder. De diagnose dient door een dierenarts, specialist en/of diplomate van het ECVN (European College of Veterinary Neurology) te zijn gesteld.

4.4. Diskwalificerende fouten

Honden met één of meer van onderstaande, volgens de rasstandaard diskwalificerende fouten mogen niet worden ingezet voor de fokkerij:

 • Agressief gedrag of overmatig schuw;
 • Andere dan erkende kleuren;
 • Iedere hond die duidelijke lichamelijke- of gedragsafwijkingen vertoont.

4.5. Merle x Merle
Een fokcombinatie waarbij de stamboom van tenminste één ouderdier de merle kleur vermeldt, is verboden tenzij voorafgaand aan die kruising bij beide ouderdieren de lengte in basenparen van de SINE van het merle-gen is vastgesteld via DNA-onderzoek. Het DNA-onderzoek wordt verricht door een laboratorium dat op de voormelde wijze in deze uitkomst kan voorzien.

Met de resultaten dient te worden aangetoond dat er met die combinatie alleen safe en low risk combinaties ontstaan. Medium en high risk combinaties geven een verhoogd risico op auditieve en visuele beperkingen en zijn derhalve niet toegestaan.

[voor de tabel “List of merle combinations, with impairment risk” zie het te downloaden PDF-bestand]

4.6. NBT x NBT

4.6.1. Ouderdieren, geboren na 01-01-2019, mogen niet beiden (genetisch) natural bobtail zijn.

4.6.2. Wanneer met twee ouderdieren met een korte of gecoupeerde staart wordt gefokt, dient van beide ouderdieren een DNA-certificaat (T-gene C189G mutatie/Brachyurie (Bobtail)) te worden overlegd waarbij door controle van de microchip door een bevoegde dierenarts onomstotelijk vaststaat dat de test is uitgevoerd bij het in het certificaat genoemd dier.

4.7. Herbeoordeling en/of heroverweging

Als de eigenaar zich niet kan verenigen met de uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde algemeen onderzoek reglement en het betreffende onderzoeksprotocol om herbeoordeling en/of heroverweging van de uitslag vragen.
Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd van kracht.

4.8. Gegevens gezondheidsonderzoeken

Resultaten van verplichte (zie 4.2) gezondheidsonderzoeken zijn openbaar en worden opgenomen in het ras-data bestand van de ASCN.

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de FCI-rasstandaard zijn beschreven.

5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

5.3. Met ouderdieren die tijdens een inventarisatie, georganiseerd door de rasvereniging, tijdens de exterieurkeuring agressief of angstig gedrag hebben vertoond en daardoor als fokuitsluitend zijn beoordeeld, mag niet worden gefokt. De eigenaar van een dier dat tijdens een inventarisatie een fokuitsluiting heeft gekregen, mag eenmaal om een herbeoordeling (inventarisatie) verzoeken.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1. Voor dit ras is een verplichte werk geschiktheid test niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2. Fok geschiktheid keuring: Beide ouderdieren (indien in Nederland woonachtig) moeten, minimaal eenmaal hebben deelgenomen aan een inventarisatie georganiseerd door de rasvereniging. Op het hierbij ingevulde exterieurformulier mogen geen fok uitsluitende fouten zijn aangeduid.

7.3. De ouderdieren moeten in voldoende mate voldoen aan de rasstandaard van de FCI.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten (of titerbepaling) van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Titerbepaling: de fokker draagt zorg voor een deugdelijke titerbepaling volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren.

8.3. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de inenting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.4. Gezondheidsonderzoeken pups: de fokker zal conform het protocol van de Raad van Beheer de pups onderwerpen aan het oogonderzoek en de toekomstige koper de uitslag van dat onderzoek bij de afgifte van de pup schriftelijk meedelen. De fokker dient binnen een termijn van 3 weken na ontvangst van de uitslag van dit onderzoek een afschrift van deze onderzoek uitslagen te zenden aan de FIC van de ASCN.

8.5. De fokker draagt zorg voor:

 • Een goede verzorging, socialisatie en huisvesting van de pup(s);
 • Een goed voedingsschema voor de koper van de pup;
 • Het chippen van de pup(s) binnen 7 weken na de geboorte;
 • Het oogonderzoek van de pup(s) middels het ECVO-oogprotocol voor pups voorafgaand aan de overdracht van de pup en deelt de uitslag van dit onderzoek met de pupkoper;
 • Registratie van de pup(s) in een door de overheid erkende database voor de leeftijd van 8 weken.

8.6. De fokker is aanspreekbaar voor de koper van de pup en staat deze met raad en daad bij in de opvoeding en gezonde ontwikkeling van de pup. De fokker zal bij problemen die zich voordoen in de combinatie baas – hond en eventueel daaruit voortkomende herplaatsing alle medewerking verlenen in het zoeken naar een oplossing.

8.7. De in dit fokreglement opgenomen regels ontslaan de fokker nimmer van zijn eigen verantwoordelijkheid.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan het bestuur bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Het voltallig bestuur is bij unaniem besluit bevoegd om dispensatie te verlenen van het bepaalde in alle leden van dit reglement, waarop artikel 5 lid 4 van de Statuten van toepassing is, met uitzondering van de navolgende artikelen:

 • 4.3.7 (primaire epilepsie)
 • 4.5 (merle x merle)
 • 8.1 t/m 8.7 (afgifte pups en welzijn)

Een goed gemotiveerd verzoek om dispensatie, zo mogelijk voorzien van bewijsstukken die het verzoek ondersteunen, wordt door het bestuur enkel in behandeling genomen nadat daartoe tenminste vier weken voorafgaand aan de beoogde combinatie door de fokker een schriftelijk verzoek aan het bestuur is verzonden. Een voorwaarde voor de verlening van de dispensatie is dat het bestuur de onderliggende motivatie onder vermelding van de geregistreerde naam van de hond, publiceert in het eerstvolgende clubblad.

9.4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

9.5. Tegen beslissingen van de rasvereniging, waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open bij de Geschillencommissie voor de Kynologie, overeenkomstig het bepaalde in het reglement betreffende de Geschillencommissie voor de Kynologie.

9.6. Aanpassingen/wijzigingen van dit reglement behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de ASCN of van een in de statuten en huishoudelijk reglement van de ASCN anders bepaald orgaan of anders bepaalde commissie.

10. INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR en na publicatie op de website van de ASCN.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Australian Shepherd Club Nederland op 20 oktober 2020 en gewijzigd op 14 november 2022.

Lidmaatschap

Lid worden van een rasvereniging doe je niet zomaar. Waarom zou je? En wat biedt het je? Lid zijn van de ASCN is niet alleen waardevol, maar ook heel leuk. Vijf redenen waarom een ASCN-lidmaatschap ook iets is voor jou:
Je wilt bijdragen aan een gezond ras
We weten heel veel over onze rashonden. In de gezondheidsdatabase van de Raad van Beheer kun je veel onderzoeksresultaten terugvinden. De database van de ASCN bevat nog veel meer info. Leden kunnen op aanvraag en tegen een kleine vergoeding deze gegevens raadplegen. De ASCN volgt de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en gedrag en focust in het bijzonder op het ras. Door lid te worden van de ASCN blijf je op de hoogte en draag je actief bij aan een gezond ras. Het is van belang dat een rasvereniging fokregels stelt waardoor de fokkerij wordt gereguleerd en de fokcombinaties aan bepaalde eisen voldoen. Het Verenigings Fok Reglement (VFR) is altijd in beweging, het kan aangescherpt worden of juist verruimd op voordracht van het bestuur of de leden. Het bestuur volgt wereldwijd de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en gedrag van de Aussie, informeert haar leden, stelt wijzigingen voor indien nodig en behartigd op deze manier de belangen van het ras in Nederland. Iedere combinatie dat door een lid wordt gefokt welke aan de eisen van het VFR voldoet en deze info aan de ASCN verstrekt, wordt vermeld op de website van de ASCN. Als (aanstaande) pupkoper weet je dat een gepubliceerd nest uit een combinatie voortkomt die aantoonbaar voldoet aan het VFR. Helaas zijn gezondheidsgaranties voor individuele honden of hele nesten nooit te geven omdat de natuur zich nou eenmaal niet geheel laat sturen. Niet gepubliceerde nesten van leden kunnen weliswaar voldoen maar zijn door de fokker om hem moverende redenen niet ter beoordeling voorgelegd aan de vereniging.
Je wilt je kennis vergroten
De ASCN organiseert jaarlijks vele activiteiten en evenementen. Leden krijgen vaak een korting op het inschrijftarief. Via de vele lezingen, workshops, seminars en vele andere activiteiten met uiteenlopende onderwerpen kun je je kynologische kennis en kennis over de Australian Shepherd in korte tijd vergroten. Daarnaast geeft de ASCN vier maal per jaar een clubmagazine uit vol met interessante artikelen over Aussies, gedrag, gezondheid, verhalen van leden, verslagen van evenementen en dit alles uiteraard voorzien van vele foto’s. Naast deze website heeft de ASCN ook een Facebookpagina waar de laatste nieuwtjes als eerste gedeeld worden. Hier kunnen vragen worden gesteld, we proberen altijd zo snel mogelijk te reageren.
Je wilt leuke dingen doen met je Aussie
Er worden wandelingen georganiseerd op verschillende locaties in het land en na afloop wordt er onder het genot van een borrel of hapje vaak nog gezellig nagepraat.
Ook organiseert de ASCN inventarisatiedagen waar het gedrag en exterieur van jonge of geïmporteerde Aussies wordt beoordeeld door kundige beoordelaars. Jaarlijks wordt een Kampioenschapsclubmatch georganiseerd. Maar we doen meer, agility wedstrijden, doe-dagen, schapendrijven, hoopers, mantrailing, frisbee, noem het maar op. Ieder jaar weer proberen we een gevarieerd programma op te stellen.
Je wilt nieuwe nieuwe mensen leren kennen
Tijdens de gezellige evenementen en activiteiten van de ASCN ontmoet je steeds weer nieuwe Aussie liefhebbers. Een prima manier om nieuwe wandelmaatjes te vinden.
Je wilt invloed hebben op de georganiseerde kynologie
De georganiseerde kynologie in Nederland kent op dit moment meer dan 300 verenigingen (rasverenigingen, kynologenclubs en bijzondere verenigingen) en de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland is het overkoepelende orgaan. Deze verenigingen hebben samen meer dan 100.000 leden, welke zij vertegenwoordigen in de Nederlandse kynologie. De bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen bepalen via de Algemene Vergadering het beleid van de Raad van Beheer. Daarmee hebben de verenigingen invloed op alles rondom het houden van honden.

Vind ons op Facebook

De huidige maatschappij is er één die veel doet op het gebied van sociale media. De Australian Shepherd Club Nederland is hier geen uitzondering op. Buiten onze website hebben wij dan ook een actieve Facebook pagina.

Op Facebook publiceren we onze evenementen en andere wetenswaardigheden op het gebied van de Australian Shepherd. Nog belangrijker, je kunt er actief deelnemen aan een discussie over een bepaald onderwerp wat op onze website niet kan. Wanneer je lid bent van onze vereniging, maar ook als je geen lid bent, nodigen we je graag uit om ons op Facebook te liken.