Privacyverklaring

Australian Shepherd Club Nederland

De Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) vindt de bescherming van uw (online) privacy belangrijk en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Hierom zijn alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen genomen om de door u aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens te beveiligen.

Toestemming

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming voert de ASCN verwerkingen uit ten aanzien van uw persoonsgegevens (geslacht, voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer).

Gebruik gegevens

Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan leden welke door de vereniging zijn aangewezen om de minimaal benodigde handelingen te verrichten welke noodzakelijk zijn om als vereniging uitvoering te kunnen geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met haar leden.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Enkele persoonsgegevens (naam, voorletters en woonplaats) worden in de nieuwsbrief van de vereniging vermeld ten behoeve van uw voordracht voor het lidmaatschap, alsmede bij de toelating als lid door het bestuur.

Foto’s van tentoonstellingen, club- of sport evenementen kunnen in het clubblad, de website of facebookpagina vande vereniging worden opgenomen. Voorafgaand aan de plaatsing wordt uw toestemming gevraagd. Mocht er onverhoopt toch een foto van u of uw hond worden geplaatst, dan kunt u ons daarvan op de hoogte brengen via: [email protected]. Wij zullen betreffende foto’s dan bewerken of zo spoedig mogelijk verwijderen.

Communicatie vanuit de ledenadministratie, het bestuur of andere organen van de vereniging vindt in eerste instantie plaats met gebruikmaking van uw e-mailadres.

De vereniging is conform art. 10 HR Raad van Beheer verplicht eenmaal per jaar de ledenlijst te overleggen aan de Raad van Beheer. Dit is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de Raad van Beheer. Verzending van deze gegevens zal plaats vinden via een met een wachtwoord beveiligde lijst.

Na opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap worden uw lidmaatschapsgegevens vernietigd. Eventuele waarschuwingen of maatregelen die jegens de leden van de vereniging zijn genomen, worden blijvend gearchiveerd op naam van het (voormalig) lid.

 

Recht op inzage, correctie, verwijdering

Als u een contact- inschrijf of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u de ASCN toestuurt, bewaart zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens worden alleen ten behoeve van dat specifieke doel bewerkt en zullen zo mogelijk na afhandeling worden verwijderd, aanmelding voor het lidmaatschap is hiervan uitgezonderd.

De ASCN slaat de gegevens, die u via haar website met haar deelt, op in een beveiligde omgeving. U heeft te allen tijde het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen via de contactpagina. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen zich adequaat te identificeren.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of via het contact-formulier.

Op de website van de ASCN staan weblinks naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties).

Cookieverklaring

De ASCN maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.