Gebruikers­overeenkomst ZooEasy

De vereniging en de gebruiker komen het volgende overeen:

  1. Definities

De vereniging: Australian Shepherd Club Nederland, vertegenwoordigd de voorzitter en secretaris

De gebruiker: Lid van de vereniging die toegang verzocht heeft tot de database Zoo Easy.

De database Zoo Easy: De door de vereniging ingerichte database welke gebruik maakt van het software programma Zoo Easy.

  1. Onderwerp overeenkomst

De vereniging verleent de gebruiker toegang tot de database Zoo Easy zoals ingericht door de vereniging.

Met het gebruik hiervan wordt bedoeld het verschaffen van een leesaccount in Zoo Easy waarvoor een gebruikers account dient te worden aangemaakt en toegang tot de gegevens welke door de vereniging in de database zijn opgeslagen.

Dit gebruik is strikt persoonlijk en gebruiker garandeert het gebruik hiervan niet aan derden ter beschikking te stellen.

Gebruiker staat er voor in dat gegevens uit de database Zoo Easy, in welke hoedanigheid dan ook, niet aan derden worden verstrekt, dan wel worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

  1. Duur overeenkomst

De overeenkomst vangt aan op de datum van acceptatie door de gebruiker.

De overeenkomst eindigt in ieder geval door einde lidmaatschap of door opzegging van deze overeenkomst door de vereniging dan wel de gebruiker.

  1. Kosten

Jaarlijks worden door de ALV van de vereniging de kosten voor het gebruik van de database als zodanig voor het daarop volgende boekjaar vast gesteld.

  1. Overige bepalingen

De vereniging houdt een register bij met gebruikers en daaraan gekoppeld de uitgegeven leesaccounts.

De gebruiker verklaart de vertrouwelijkheid van de gegevens zoals opgenomen in de database te erkennen en alles te doen om te voorkomen dat deze gegevens bij derden terecht komen.

Hoewel de vereniging bij de totstandkoming van de database alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen, staat zij niet in voor de juistheid van de in de database opgeslagen gegevens. De gebruiker vrijwaart de vereniging voor iedere aansprakelijkheid die uit het gebruik daarvan volgt.

Schending van deze overeenkomst leidt tot de onmiddellijke ontbinding hiervan.

Bij elke overtreding verbeurt gebruiker een boete van € 100,00 per gebeurtenis, onverminderd het recht van de vereniging de daadwerkelijke schade op gebruiker te verhalen.