Reglementen

Huishoudelijk Reglement
[inclusief de voorgestelde wijzigingen ALV 5 06 1999; ALV 8 04 2000]

HET BESTUUR
Artikel 1

Elk jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst daar waar zij het lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene ledenvergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

Artikel 2

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en tijd die door de voorzitter is bepaald, de algemene ledenvergadering als door het bestuur vastgesteld. Tevens zorgt hij voor handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen. In geval van twijfel, beslist de voorzitter. Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan betwist, vindt toepassing van artikel 11, lid 3 van de Statuten plaats.

Artikel 3

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij copie houdt. Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend voorzover dit niet anders bij wet, verordening of statuten wordt vereist. Hij houdt een presentielijst van de aanwezige leden op vergaderingen bij. Ieder van de aanwezige leden op de vergaderingen is verplicht deze te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de gang van zaken in en de toestand van de vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld. Hij houdt de notulen van de vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek of doorlopend genummerd losbladig systeem welke hij na goedkeuring met de voorzitter ondertekent. De verplichting rust op hem, die in de plaats van de secretaris notuleert.

Artikel 4

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering van de contributie is aan hem opgedragen. Hij is belast met het op stipte wijze bijhouden van een kasboek. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen die de som van f 250,-.(zegge: tweehonderd- en vijftig gulden) te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van de meerderheid van het bestuur. Hij legt op de jaarvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar van de vereniging. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de jaarlijkse algemene ledenvergadering beschouwd als décharge van de penningmeester en het bestuur over het beheer over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 5

Bestuursleden en andere functionarissen, door het bestuur belast met taken in de vereniging, zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie en/of taak de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken, goederen en vermogensbestanddelen binnen een termijn van 4 ( vier ) weken aan het bestuur af te dragen. Deze overdracht geschiedt tenminste op basis van (een) door het bestuur vastgestelde inventarislijst(en).

Artikel 6

Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid, op aanvraag aan hem/haar de reden(en) hiervan op te geven.

DE LEDEN
Artikel 7

De door (ere-)leden , medeleden en jeugdleden te betalen contributie en het tevens door nieuwe leden te betalen entreegeld zullen telkenjare door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. Zij, die na 1 juli van enig jaar lid worden betalen voor het lopende kalenderjaar het hele entreegeld en de helft der jaarlijkse contributie, mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar betalen. Contributies dienen binnen de eerste twee maanden van het kalenderjaar te worden voldaan, door nieuwe leden binnen twee maanden na ontvangst van het bericht van hun aanneming als lid. Zij, die deze verplichting niet nakomen kunnen door de eerstvolgende ledenvergadering worden voorgedragen voor opzegging namens de vereniging, mits aan het hieromtrent gestelde in artikel 5 lid 3 van de statuten is voldaan.

Artikel 8

Zij, die wensen op te houden lid van de vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk vier weken voor het eindigen van het lopende kalenderjaar aan de secretaris schriftelijk kenbaar maken. Heeft opzegging niet voor die datum plaatsgevonden dan is men verplicht alsnog de contributie over het gehele daaropvolgende jaar te voldoen. Zij, die ophouden lid te zijn van de vereniging kunnen nimmer enige aanspraak op haar bezittingen maken.

Artikel 9

Per wooneenheid op hetzelfde adres alwaar tenminste één lid de volledige contributie voldoet, kunnen de andere bewoners gebruik maken van het mede-lidmaatschap genoemd in artikel 4 lid 3 van de statuten, waarvoor een gereduceerde contributie geldt. Medeleden hebben alle rechten en plichten aan het lidmaatschap verbonden, behoudens het recht op de ontvangst van het clubblad. Onverminderd hetgeen dienaangaande in de statuten is bepaald, heeft het bestuur niet de verplichting medeleden op een andere wijze te informeren over onder andere vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10

Van de te houden Algemene Ledenvergadering, geeft het bestuur onder opgave van de te behandelen punten schriftelijk kennis aan de leden, met inachtneming van een termijn van vier weken voorafgaand aan deze vergadering.

Artikel 11

Elk aanwezig lid brengt ter vergadering één stem uit. Stemmen bij volmacht is uitgesloten. Met inachtneming van het daartoe in de statuten bepaalde, wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd. In geval van twijfel, beslist de voorzitter. Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft van de geldig uitgebrachte stemmen plus één, mits bij statuten niet anders is bepaald.

Artikel 12

Elk lid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen.Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda van de volgende algemene ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich in meerderheid daarvoor verklaart. Over voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen , tenzij voldaan is aan de eisen in artikel 10 lid 3 sub b van de statuten.

Artikel 13

De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

Artikel 14

Ieder gewoon lid, medelid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter, behalve voor de algemene leden- of jaarvergadering. Evenwel mag niet meer dan één keer per jaar dezelfde persoon geïntroduceerd worden. Hij, die gebruik maakt van dit recht meldt de aanwezigheid van de introducé bij de voorzitter die hiervan melding doet aan de aanwezige leden. Voorts is hij verplicht met de introducé te tekenen in het presentie-boek en neemt alle verplichtingen op zich van de introducé als gelden deze hemzelf.

REGLEMENTEN
Artikel 15

Het bestuur kan naast het huishoudelijk reglement, andere reglementen door de Algemene ledenvergadering laten vaststellen, waaronder een Fokreglement en een Reglement Pupbemiddeling of een reglement als bedoeld in art. 9.7b van de Statuten.

Artikel 16

Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering met minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op deze wijziging is vereist.

Artikel 17

In alle gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene ledenvergadering. Aldus vastgesteld in de ledenvergadering op 3 juli 1996 te Elst(Utrecht) en gewijzigd in de ledenvergaderingen op 5 juni 1999 te Hoevelaken en 8 april 2000 te Maarsbergen.

download de bovenstaande tekst in officiële opmaak

Pupinforeglement
REGLEMENT PUPINFO van de ASCN

1. Algemene voorwaarde

Er wordt slechts pupinfo verleend aan fokcombinaties die voldoen aan de eisen van het fokreglement van de Australian Shepherd Club Nederland.

2. Overige voorwaarden

Om voor pupinfo in aanmerking te komen dient men:

 1. woonachtig te zijn in Nederland.
 2. ervoor te zorgen dat de pups in de periode waarin ze bij de fokker verblijven te allen tijde te bezoeken zijn in Nederland.
 3. tenminste 6 maanden lid te zijn van de ASCN.
 4. aan alle door de ASCN bij het verkrijgen van het lidmaatschap gestelde eisen te voldoen.
 5. te hebben voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens de ASCN.
 6. het meldingsformulier fokaanvraag volledig ingevuld en ondertekend te hebben waarbij men zich akkoord verklaart met de regels in het fok- en pupinforeglement.
 7. alle regels zoals genoemd in dit pupinforeglement en in het fokreglement te zijn nagekomen.
 8. indien bij een fokker twee of meer nesten in één en dezelfde tijdsperiode aanwezig zijn, dan kan niet slechts voor één nest pupinfo worden gevraagd. In dergelijke situaties is de fokker verplicht deze omstandigheid te melden aan de functionaris FAC (FokAdvies Commissie) en ook voor het/de andere nest(en) pupinfo aan te vragen en de daaraan verbonden financiële afdracht aan de penningmeester van de vereniging te voldoen.
 9. als één van de nesten in deze tijdsperiode niet voldoet aan de bepalingen in het fokreglement of waarvoor géén pupinfo is gevraagd, dan is het niet mogelijk pupinfo te verkrijgen, voor welk nest dan ook.
3. Fokadvies

Indien de eigenaar van de teef c.q. de fokker advies wenst aangaande het door hem gewenste fokplan of mogelijke partner voor zijn teef dient de eigenaar/fokker ten minste drie maanden vóór de te verwachten loopsheid een meldingsformulier, verkrijgbaar bij de functionaris FAC, volledig ingevuld, compleet met bescheiden en ondertekend te sturen naar de functionaris FAC.

4. Publicatievoorwaarden
 1. Als de fokker in aanmerking wil komen voor pupinfo dient hij/zij alle gegevens van de beide ouderdieren compleet voorzien van alle benodigde gezondheidsuitslagen in te sturen naar de functionaris FAC. Tot maximaal 21 dagen na de dekking kan er door de ASCN pupinfo worden verstrekt. Hierbij moet dan een kopie van het dekaangifteformulier worden aangeleverd bij de functionaris FAC.
 2. Onvolledige en niet door de FAC goedgekeurde fokplannen komen niet in aanmerking voor pupinfo en zullen daarom niet vermeld worden op de website en in het clubblad (Aussie Post).
 3. Nadat de fokaanvraag is goedgekeurd door de FAC worden de verwachte dekking, dekking en geboorte in de eerstvolgende “Clubblad (Aussie Post)” geplaatst en binnen 10 dagen op de website van de ASCN geplaatst c.q. gewijzigd.
 4. De fokker dient aspirant-kopers die door de pupinfo van de ASCN naar hem verwezen zijn doch geen pup bij hem kopen, terug te verwijzen naar de website van de ASCN.
 5. Zodra er geen pups uit het nest waarvoor pupinfo is verkregen meer te bemiddelen zijn, dient de functionaris FAC hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Zodra dat is gemeld zal het nest binnen 10 dagen verplaatst worden op de website naar gefokt in het desbetreffende jaar.
 6. De functionaris FAC draagt er zorg voor dat binnen 10 dagen de goedgekeurde fokplannen op de website geplaatst worden.

Op de website wordt het volgende verplicht vermeld:

Verplichte gegevens
naam fokker
kennelnaam
volledige namen fokdieren
kleur fokdieren
geboortedatum fokdieren
HD-uitslag
geldigheidsdatum ooguitslag beide ouderdieren
eigenaar (fokteef en dekreu) Na de geboorte van het nest
geboortedatum pups
aantal pups, geslacht en kleur

Vrijblijvende gegevens
mailadres fokker
Website-adres fokker
uitslag MDRI (mits kopie aangeleverd)
uitslag CEA (mits kopie aangeleverd)
uitslag Cataract (mits kopie aangeleverd)
uitslag PRA (mits kopie aangeleverd)
Kampioenschaptitels (mits kopie aangeleverd)
gehoorzaamheidsuitslagen (mits kopie aangeleverd)
uitslagen erkende gedragstest (mits kopie aangeleverd)

Op de website vind de pupinfo plaats in 4 verschillende categorieën:
Dekking verwacht / Gedekt / Geboren / Gefokt in (jaartal).

5. Melding

De dekking en geboorte wordt binnen één week schriftelijk (per e-mail/post) gemeld aan de functionaris FAC.

6. Financiële afdracht
 1. De fokker dient voor elk nest waarvoor pupinfo wordt verkregen de jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen financiële afdracht per nest binnen twaalf weken te voldoen aan de penningmeester van de vereniging. Hij krijgt acht weken na de geboorte een rekening toegestuurd met daarop vermeld het van toepassing zijnde bedrag.
 2. Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering de richtlijnen ten behoeve van de adviesverkoopprijs voor een pup vastgesteld. Deze worden tevens vermeld op de website van de ASCN.
7. Algemeen
 1. Met de pupinfo is een door het bestuur aangewezen lid van de vereniging belast. Deze wordt als de functionaris FAC aangeduid.
 2. De functionaris FAC kan zelfstandig corresponderen en dié informatie inwinnen die voor een goede vervulling van zijn taak nodig is. De functionaris rapporteert aan het bestuur. Hij houdt zich aan de regelgeving van de ASCN.
 3. Het bestuur kan bij gegronde bezwaren besluiten geen pupinfo te verlenen. Een besluit tot weigering pupinfo te verlenen kan alleen worden genomen door het bestuur in vergadering bijeen danwel met instemming van alle bestuursleden. Een zodanig besluit wordt binnen zes weken na ontvangst van het meldingsformulier ten aanzien van het fokplan, met redenen omkleed meegedeeld aan de aanvrager en wordt in het eerstvolgende clubblad (Aussie Post) vermeld.
 4. Vereniging, bestuur en/of functionaris FAC zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke direct of indirect kan voortvloeien uit verleende pupinfo danwel een bestuursbesluit tot weigering van het verlenen van pupinfo.
 5. Het bestuur legt over de gang van zaken terzake van de pupinfo verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur draagt er zorg voor dat één maal per jaar een jaaroverzicht van het voorafgaande kalenderjaar gepubliceerd wordt in het clubblad (Aussie Post).
8. Sancties

Bij in gebreke blijven aan de regels van het pupinforeglement van de ASCN zal gedurende 18 maanden geen pupinfo worden verleend. Indien in deze periode wederom één of meerdere malen het pupinforeglement wordt overtreden worden de daaruit voortvloeiende sancties bij de reeds opgelegde geteld.

download de bovenstaande tekst in officiële opmaak

Statuten
AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB NEDERLAND

OPGERICHT 4 OKTOBER 1996
Erkend door en aangesloten bij de Vereniging Raad van Beheer dossiernummer : 99025401@
behandeld door : J. Hagen/JS@

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING@

Vandaag, acht december tweeduizend,
verscheen voor mij, mr Johannes Hagen, notaris ter vestigingsplaats de gemeente Vleuten-De Meern:
de heer Gijsbertus van Rossum, (…),
te dezer zake handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de statutair te Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Australian Shepherd Club Nederland (ASCN), kantoorhoudende te 3922 GC Elst (Utrecht), Molenweg 9, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken onder dossier nummer 40483398.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde te dezer zake te handelen ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering van de voormelde vereniging, genomen in de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden te Hoevelaken op vijf juni negentienhonderd negenennegentig, in welke vergadering werd besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging. Voorts werd naar aanleiding van de herstructurering in de Nederlandse kynologie een nadere statutenwijziging noodzakelijk, waartoe werd besloten in de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te Maarsbergen op acht april tweeduizend.
In genoemde algemene ledenvergaderingen is de besluitvorming tot stand gekomen overeenkomstig de statutaire bepalingen van de vereniging.
Van de goedkeuring door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te Amsterdam, terzake van de voorgenomen statutenwijziging zoals het voorstel luidde voor de algemene ledenvergadering van vijf juni negentienhonderd negenennegentig blijkt uit een brief de dato achttien oktober negentienhonderd negenennegentig, van welke brief een kopie aan deze akte wordt gehecht. Voorts is op het gewijzigde ontwerp van de statutenwijziging, welke noodzakelijk bleek in het kader van het herstructureringsproces van de Raad van Beheer, de instemming verkregen van de gemachtigde van de voormelde Raad van Beheer, blijkens een brief de dato vierentwintig november tweeduizend waarvan eveneens een kopie aan deze akte zal worden gehecht.
Krachtens lid 4 van artikel 13 van de huidige statuten van de vereniging heeft de comparant de bevoegdheid van na te noemen statutenwijziging in een notariële akte te doen blijken.
Overgaande tot de statutenwijziging verklaarde de comparant bij deze de statuten van de voormelde vereniging te wijzigen en deze geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
 1. De Vereniging draagt de naam:
  AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB NEDERLAND (ASCN).
 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.
 3. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen ´Raad van Beheer´.
DOEL
ARTIKEL 2

Het doel der vereniging is fokkers, eigenaren en liefhebbers van Australian Shepherds nader tot elkaar te brengen en voor te lichten, te waken over de gezondheid en het welzijn van alle honden van dit ras in Nederland, alsmede het op verantwoorde en deskundige wijze fokken van dit hondenras te bevorderen.
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 1. het houden van lezingen en vergaderingen;
 2. het houden van clubdagen, inventarisatiebijeenkomsten, clubmatches en tentoonstellingen alsmede het houden van gedrags- en/of aanlegtesten;
 3. het bevorderen van deelname door leden met honden van dit ras:
  – aan vormen van werken en trainen, onder anderen gehoorzaamheids- en behendigheidscursussen;
  – aan onderricht met betrekking tot het hoeden en drijven van vee, ofwel
  – aan onderricht met betrekking tot het mede doen uitvoeren van reddingswerkzaamheden;
 4. het bevorderen van een goede socialisatie en opvoeding van de Australian Shepherd;
 5. het geven van voorlichting aan haar leden bij aankoop, import, dekking, fokken en opfokken van de Australian Shepherd;
 6. het behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterkorps;
 7. het totstandbrengen en naar de actuele stand van zaken beheren van een logboek met gegevens van in Nederland aanwezige Australian Shepherds;
 8. het bevorderen van de erkenning van dit ras;
 9. het bemiddelen bij het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer;
 10. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.
VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER
ARTIKEL 3
 1. De Australian Shepherd Club Nederland ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
 2. De Australian Shepherd Club Nederland aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 3. De leden van de Australian Shepherd Club Nederland zijn jegens het verenigingsbestuur tot hetzelfde gehouden als waartoe de Australian Shepherd Club Nederland vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 4. De Australian Shepherd Club Nederland is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aanvan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de Australian Shepherd Club Nederland jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de Australian Shepherd Club Nederland rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
LEDEN, JEUGDLEDEN, ERE-LEDEN EN BEGUNSTIGERS
TOELATING EN BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 4
 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig na schriftelijke aanmelding door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Zij dienen bij aanmelding bij het bestuur een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger over te leggen. Jeugdleden, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en in aanmerking wensen te komen voor het (gewone) lidmaatschap, dienen zich daartoe wederom aan te melden.
 3. De vereniging kent medeleden. Medeleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die voldoen aan de desbetreffende categorie-omschrijving in het huishoudelijk reglement en als zodanig zijn toegelaten.
 4. Ereleden zijn zij die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging als zodanig door de voorzitter zijn geïnstalleerd, op voordracht van het bestuur, of tenminste tien stemgerechtigde leden, en na bekrachtiging door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van drie vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk.
 6. Zij aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd kunnen als lid worden geweigerd.
 7. Begunstigers van de vereniging zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse minimumbijdrage.
 8. Begunstigers, jeugdleden en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 9. Wanneer in deze statuten wordt gesproken van ‘leden’ onderscheidenlijk van ‘lid’ worden respectievelijk wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden, onderscheidenlijk zowel een gewoon lid als een erelid, tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt.
 10. Het bestuur beslist over toelating van leden, jeugdleden en begunstigers.
 11. Bij niet toelating kan het kandidaatlid binnen vier weken na de desbetreffende kennisgeving door het bestuur in beroep gaan bij de algemene vergadering. Dit beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.
 12. De algemene vergadering kan (wanneer er beroep is aangetekend) bij schriftelijke stemming en bij meerderheid van stemmen tot toelating besluiten. Bij staking der stemmen wordt de kandidaat als niet aangenomen beschouwd.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5
 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. het overlijden van het lid;
  b. opzegging door het lid;
  c. opzegging namens de vereniging;
  d. ontzetting;
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet voldoet aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, aan het lid door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin tenminste twee derde van het aantal bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Bij opzegging namens de vereniging en bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste – in ieder geval binnen een week na het hiertoe genomen besluit – bij aangetekend schrijven van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivering tot het genomen besluit. Binnen een maand na ontvangst van de vorenbedoelde schriftelijke kennisgeving inzake de opzegging/ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering. Het lid kan van zijn recht op beroep gebruik maken op de eerstvolgende te houden algemene ledenvergadering na ontvangst van het beroepschrift. Wordt hieraan niet voldaan dan vervalt automatisch de opzegging/ontzetting.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
JAARLIJKSE BIJDRAGE EN ANDERE VERPLICHTINGEN
VAN DE LEDEN
ARTIKEL 6
 1. De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  De categorieën worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
BESTUUR
ARTIKEL 7
 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarige personen.
 2. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5.
  Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
  Een voordracht getekend door tien of meer leden moet tenminste twee weken voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Degene aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend door het Tuchtcollege voor de Kynologie de straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, is gedurende de duur van deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat leden, die door voornoemd college zijn veroordeeld waarbij een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn persoon, niet benoembaar zijn tot lid van het bestuur. Daarbij dient te worden aangegeven in welke gevallen, in casu bij welke opgelegde straffen alsmede welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zijn, betrokkenen niet als bestuurslid kunnen worden benoemd.
 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig is.
 6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten.
 8. Indien slechts één voordracht is opgemaakt wordt het in die voordracht vermelde lid geacht benoemd te zijn, behoudens het bepaalde in lid 5.
BESTUURSFUNCTIES- EN LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8
 1. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden de secretaris en de penningmeester, alsmede een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend secretaris.
 2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
 3. Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar.
 4. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 5. Een bestuurslid, dat in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt niet ipso facto in de functie zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, welke het bestuurslid bekleedde, in wiens plaats hij treedt.
 6. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Er dient evenwel binnen twee maanden na het ontslag of de schorsing een buitengewone algemene ledenvergadering bijeengeroepen te worden, die het ontslag of de schorsing aan revisie onderwerpt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze statuten. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Dit revisie-besluit wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste een tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door verklaring in staat van faillissement of het verlenen van surséance van betaling;
  c. door onder-curatelestelling;
  d. door bedanken;
  e. door oplegging van een straf door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie.
BESTUURSTAAK- EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 9
 1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met inachtneming van statuten en huishoudelijk reglement en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
  b. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris casu quo de plaatsvervangend secretaris.
  c. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging in en buiten recht vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter tezamen met de secretaris casu quo de plaatsvervangend secretaris.
 2. a. Tenminste driemaal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden en voorts telkenmale wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee der andere bestuursleden daartoe een schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na indiening van het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een bestuursvergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
  b. De oproeping van de bestuursvergadering geschiedt – behoudens het in lid 2 sub a van dit artikel bepaalde – door de secretaris met inachtneming van een termijn van een week. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de bestuursleden.
  c. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging, dan wel bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. Zijn zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter afwezig dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
  d. Met betrekking tot het opmaken van de notulen van de bestuursvergaderingen is het in artikel 11 lid 4 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
  e. Met betrekking tot de stemmingen in de bestuursvergaderingen is het bepaalde in artikel 10 lid 4 tot en met 6 van overeenkomstige toepassing.Ieder bestuurslid heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Alle bestuursbesluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.
 3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende tot een bij huishoudelijk reglement vast te stellen maximaal bedrag.
 4. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin het vervullen van de open plaats(en) aan de orde komt.
 5. Het bestuur, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
 6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  c. het aangaan van dadingen;
  d. het optreden in rechte.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 7. a. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer commissies en/of adviseurs.b. De commissies worden ingesteld door het bestuur. De leden van de commissies worden door het bestuur benoemd. Bij afzonderlijk reglement wordt door het bestuur de taak en de werkwijze der commissies en eventuele beloning van de commissieleden vastgesteld. Te allen tijde kan het bestuur een commissie ontheffen van haar taak en kan het bestuur de commissieleden schorsen of ontslaan.
  c. De adviseurs worden benoemd door het bestuur. Met betrekking tot de taak, werkwijze, beloning, schorsing en ontslag van een adviseur is het in lid 7 sub b bepaalde van overeenkomstige toepassing.
ALGEMENE VERGADERING, TOEGANG EN STEMMEN
ARTIKEL 10
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. a. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, jeugdleden, medeleden, ereleden en begunstigers van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
  b. Over toelating van andere dan de onder a. bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
  c. Stemgerechtigd zijn de gewone leden, medeleden en ereleden. Ieder van hen heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 3. a. Ten aanzien van onderwerpen, op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald.
  b. Ten aanzien van onderwerpen, niet op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin drie vierde van het aantal leden aanwezig is, zulks echter met uitzondering van besluiten zoals vermeld in artikelen 15 en 16.
 4. Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten of dichtgevouwen briefjes. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 5. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken is het voorstel verworpen.
 6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
LEIDING EN BESLUITVORMING
ARTIKEL 11
 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis wordt de vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter. Zijn zowel de voorzitter als plaatsvervangend voorzitter afwezig dan voorziet het bestuur in de leiding der vergadering.
 2. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, minstens vijf van de aanwezige stemgerechtigden dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. De notulen worden op dezelfde dag of op de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en terstond daarna door de voorzitter en secretaris casu quo hun plaatsvervangers ondertekend.
BOEKHOUDING, REKENING EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 12
 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden als de balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
 2. In deze jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste twee leden alsmede een reserve-lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur en geen bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van een bestuurslid mogen zijn, welke commissie de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag aan de vergadering uitbrengt.
 3. Voorts komt aan de orde de voorziening in eventuele vacatures en voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de leden.
 4. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering dan wel de in lid 2 van dit artikel bedoelde commissie, gewenste inlichtingen te verschaffen en desverlangd de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging.
  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich laten bijstaan door een deskundige. De last van de commissie kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 4 tien jaar lang te bewaren.
BIJEENROEPEN
ARTIKEL 13
 1. a. Voorts worden de algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt, dan wel op schriftelijk verzoek – onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen – van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering. Ingeval van een verzoek is het bestuur verplicht tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering. Het bestuur is alsdan verplicht binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek een algemene ledenvergadering bijeen te roepen terwijl bij gebreke hiervan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
  b. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van vier weken, dag van oproeping en vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen vermeld in het ledenregister, ofwel per advertentie in een landelijk kynologisch- of dagblad of convocatie in het clubblad.
AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 14

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor schade tengevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 15
 1. Wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts geschieden krachtens besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan slechts genomen worden, mits:
  a. de vergadering met een oproepingstermijn van tenminste vier weken speciaal hiertoe is bijeengeroepen;
  b. op deze vergadering tenminste twee derde van de leden aanwezig is en het desbetreffende besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen;
  c. bij de oproeping is gevoegd een afschrift van het betreffende voorstel, waarin de letterlijke tekst van dit voorstel is opgenomen;
  d. zij, die de oproeping tot een algemene ledenvergadering hebben gedaan, dienen tenminste een week voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Indien minder dan twee derde van het totaal aantal leden aanwezig is, wordt een tweede vergadering gehouden binnen zes en twintig weken na de eerste, in welke vergadering tot de voorgestelde statutenwijziging van de vereniging kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is goedgekeurd en hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
ARTIKEL 16
 1. Ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de algemene vergadering te bepalen andere vereniging. In geen geval komt dit batig saldo toe aan hen die ten tijde van de ontbinding lid zijn van de vereniging.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 17
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van, of in strijd zijn met de statuten of de bepalingen van de wet, casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.
 3. Het huishoudelijk reglement of eventuele wijzigingen daarvan behoeft de goedkeuring van de Raad van Beheer.
ANDERE REGLEMENTEN
ARTIKEL 18
 1. De algemene vergadering kan, indien nodig, naast het huishoudelijk reglement ook andere reglementen vaststellen waaronder een fokreglement en een reglement pupbemiddeling.
 2. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die afwijken van, of in strijd zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement of de bepalingen van de wet, casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.
 3. Tot wijziging van deze reglementen kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. In alle gevallen waarin deze reglementen niet mochten voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing ervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.
Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.
De identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde document vastgesteld.
Door mij, notaris, is aan de verschenen persoon, gelegenheid geboden vooraf van de inhoud van de akte kennis te nemen. Voorts heb ik alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, een toelichting op de inhoud van de akte gegeven en de verschenen persoon gewezen op de gevolgen van deze akte. Vervolgens ben ik overgegaan tot het verlijden van deze akte.
De akte is verleden te Vleuten-De Meern op de datum die ik, notaris, in het hoofd van deze akte heb vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, de inhoud en de strekking van deze akte te begrijpen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

download de bovenstaande tekst in officiële opmaak

Formulieren

Fok aanvraagformulier

Gegevens Eigenaar


Lidmaatschapsformulier

Jouw gegevens


bankrekeningnummer waarmee betaald wordt

Gegevens hond (indien bekend)Inschrijving


Nieuwe leden betalen éénmalig entreegeld à €7,50 en de contributie voor een heel jaar. Aanmelding na 1 juli betaal je een half jaar contributie. Het lidmaatschap gaat pas officieel in nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen. Daarna volgt er een publicatie in de Aussiepost. Je ontvangt een welkomstbrief met verder informatie.
Machtigingsformulier

Doorlopende machtiging SEPA

Naam:Australian Shepherd Club Nederland
KvK-nummer:40483398
Adres:Nijverheidsweg 9
Postcode en Woonplaats:4529 PP Eede
Land:Nederland
IBAN:NL43 INGB 0007 533 818
BIC:INGBNL2A
Incassant ID:nl89zzz40483398 0000
Kenmerk machtiging:Jaar Contributie ASCN
Reden betaling:Contributie Lidmaatschap ASCN
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Australian Shepherd Club Nederland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Australian Shepherd Club Nederland. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats en datum:Handtekening:
formulier afdrukken
Aanmelden ZooEasy leesaccount

Jouw gegevens


Inschrijven Inventarisatiedagen

Jouw gegevens


bankrekeningnummer waarmee betaald wordt

Gegevens hond


moet een PDF bestand zijn

Inschrijving