Australian Shepherd Club Nederland

De Rasvereniging voor de Australian Shepherd Club in Nederland

Tentoonstellingsverbod gecoupeerde honden (2)

Update van het eerdere artikel:

Dinsdag 22 november ontvingen de aangesloten leden van de Raad van Beheer een mailing van de Raad van Beheer waarin de Raad aangeeft het agendapunt met betrekking tot het tentoonstellingsverbod van gecoupeerde honden te handhaven, zij het in een gewijzigde vorm.
De Raad van Beheer komt terug op haar voorstel om inschrijving van gecoupeerde honden in het NHSB te weigeren en heeft dit onderdeel laten vervallen.

Onzorgvuldig

nbtHet bestuur van de ASCN is niet blij met de onzorgvuldige werkwijze van de de Raad van Beheer. Het in eerste instantie agenderen van een agendapunt, het weigeren van de inschrijving van de gecoupeerde honden in het NHSB, dat voor bepaalde rassen verstrekkende gevolgen heeft, en een uitgebreide toelichting die eerst kort voor de Algemene Vergadering aan de leden wordt verstrekt, doet afbreuk aan een zorgvuldige belangenbehartiging.

Nieuwe voorstellen:

In het kort wordt nu het volgende door de Raad van Beheer aan haar leden voorgelegd:

 1. Inschrijven, deelname en toelating van aan de staart of oren gecoupeerde honden aan
  wedstrijden en tentoonstellingen in Nederland:
  Aan de staart gecoupeerde honden die geboren zijn in EU-lidstaten waar couperen op dit moment
  is toegestaan voor het betreffende ras mogen wel worden ingeschreven voor en deelnemen aan
  wedstrijden en tentoonstellingen in Nederland.
  Aan de staart gecoupeerde honden geboren op of na 1 januari 2018 in landen waar het gemeenschapsrecht niet geldt mogen niet worden ingeschreven voor of deelnemen aan wedstrijden en tentoonstellingen in Nederland.
 2. Inschrijving van aan de staart of oren gecoupeerde honden in het Nederlands Honden Stamboek:
  Aan de staart gecoupeerde honden mogen wel in het Nederlands Honden Stamboek ingeschreven worden, ongeacht het geboorteland van de honden, mits couperen in het geboorteland is toegestaan.

Procedure tijdens de AV

Tijdens de Algemene Vergadering zal de Raad eerst conform artikel 7 van het reglement van orde toestemming vragen aan de leden of het ontwerpbesluit ten aanzien van de betreffende artikelen
gewijzigd kan worden. Indien de meerderheid hiermee instemt, dan zal dit aangepaste
ontwerpbesluit verderop in de procedure terugkomen.
De ASCN zal hiertegen stemmen omdat zij van mening is dat de Raad van Beheer in deze procedure onzorgvuldig heeft gehandeld. Het ligt dan ook op de weg van de Raad om het agendapunt terug te nemen en tijdig te agenderen voor haar volgende vergadering. De ASCN hoopt dat een meerderheid van de aanwezige verenigingen haar mening volgt.

Berekening impact

De Raad van Beheer heeft voor een aantal rassen onderzocht hoeveel honden er zijn geïmporteerd. Daarbij geeft de Raad aan dat het aantal (geïmporteerde) gecoupeerde honden van het ras Australian Shepherd slechts 2,8% uitmaakt van de populatie in Nederland. En dat de impact van de eerdere voorstellen daarom beperkt was.

De ASCN is echter van mening dat de Raad van Beheer had moeten berekenen wat het aandeel gecoupeerde honden is op het aantal voor de fokkerij ingezette dieren. Dan valt het aandeel een stuk hoger uit en was de impact van de eerder voorgestelde maatregel ook groter geweest. Daarbij is het ook niet juist om deze cijfers alleen voor het jaar 2015 in beeld te brengen

australian shepherd nbt

Voor uitgebreidere info verwijs ik u naar de notitie van de Raad van Beheer die u hier ook kunt vinden.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan hoort het bestuur van de ASCN die graag!

Rachel Dijkhorst,

Voorzitter ASCN

 

Calendar