Australian Shepherd Club Nederland

De Rasvereniging voor de Australian Shepherd Club in Nederland

Verbod gecoupeerde honden

Met verbazing heeft het bestuur van de Australian Shepherd Club Nederland kennis genomen van agendapunt 6 van de 42e AV van de Raad van Beheer op 3 december 2016 waarin wordt voorgesteld om een aantal artikelen uit het Kynologisch Reglement (KR) te wijzigen.

Het bestuur ziet en hoort uw meningen graag, dit punt zal ook worden besproken tijdens de ALV op 28 oktober 2016, dus komt allen!

 

In Nederland geldt reeds een coupeerverbod van staarten, couperen is zelfs een bij wet (Wet dieren) verboden handeling. Dergelijke honden mogen in Nederland niet deelnemen aan tentoonstellingen en wedstrijden of examens die in het KR zijn gereglementeerd. Honden die aan de staart zijn gecoupeerd in een land waar dit nog is toegestaan kunnen op dit moment wel deelnemen aan tentoonstellingen.


Het bestuur van de Raad van Beheer stelt nu voor dat aan de staart gecoupeerde honden in het buitenland geboren vanaf 1 januari 2018 niet meer kunnen deelnemen aan tentoonstellingen, wedstrijden of examens welke in het KR zijn gereglementeerd.

Daarnaast zullen in het buitenland aan de staart gecoupeerde honden geboren op en na  1 januari 2018 de inschrijving in het NHSB worden geweigerd.

 

Invoering van dit voorstel zou het importeren van buitenlandse honden doen stagneren. Daarmee heeft dit voorstel een genetische diversiteit beperkend effect. Het bestuur van de ASCN verzet zich tegen deze voorgestelde wijziging en steunt een amendement hiertegen.

 

Naar de mening van het bestuur heeft de Raad van Beheer ten aanzien van dit agendapunt verzuimd een zorgvuldige voorbereiding aan de dag te leggen. Er is niet onderzocht welke gevolgen deze maatregelen hebben voor de diverse rashonden populaties. Noch zijn de rasvereniging en de fokkers voorafgaand aan de agendering hierover geïnformeerd of geraadpleegd.

 

De discussie over het couperen van honden is een lastige. Het gaat niet alleen over de ingreep an sich, de gevolgen die dit verbod van inschrijving van gecoupeerde importhonden in het NHSB met zich mee brengt is veel meer omvattend dan men zich in eerste instantie realiseert.

Nederland zou zich qua fokkerij op een eiland begeven, weliswaar kan er nog wel zaad worden geïmporteerd van gecoupeerde honden, maar dit is een kostbare bedoeling en leidt lang niet altijd tot een geslaagde dekking.

 

De Raad van Beheer heeft inmiddels aangegeven dat zij zich tot agendering genoodzaakt zag omdat de toezichthouder mogelijk tot handhaving over zou kunnen gaan waar aan tentoonstellingsgevende verenigingen boetes van € 15.000,00 zouden kunnen worden opgelegd.

Dit staat overigens haaks op de antwoorden die de Staatssecretaris in 2013 gaf naar aanleiding van Kamervragen. Daarbij gaf hij aan dat hij een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven volgde waarin was neergelegd dat er geen verbod kan worden gehandhaafd op het tentoonstellen van in het buitenland gecoupeerde honden waar geen sprake is van een verbod, omdat dit het vrije verkeer van dieren in de weg zou staan.

 

Het bestuur ziet en hoort uw meningen graag, dit punt zal ook worden besproken tijdens de ALV op 28 oktober 2016, dus komt allen!

Ik hou u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Namens het bestuur van de ASCN,

 

Rachel Dijkhorst-Noij,

voorzitter

Calendar